Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sklepy lokalne to dziś nie tylko miejsca, w których robimy zakupy. To również integralna część lokalnej społeczności, zobowiązana do wspierania i rozwijania swojego otoczenia. Jak więc uczynić swój sklep miejscem zaangażowanym społecznie? Oto garść gotowych pomysłów:

Wsparcie dla organizacji lokalnych

Wybór organizacji, którą chcemy wesprzeć jako przedsiębiorcy, powinien być związany z wartościami sklepu oraz oczekiwaniami społeczności. Rozważ wspieranie lokalnych stowarzyszeń i fundacji charytatywnych, szkół czy placówek opiekuńczych w Twojej okolicy. Możesz także porozmawiać ze swoimi klientami, aby dowiedzieć się, jakie sprawy są dla nich najważniejsze. O tym, jak skutecznie współpracować z organizacjami charytatywnymi pisaliśmy już w tym artykule. Znajdziesz tam przydatne wskazówki.

Organizacja własnych inicjatyw

Nie musisz ograniczać się do wsparcia już istniejących organizacji. Rozważ organizację własnych inicjatyw społecznych, takich jak programy edukacyjne dla dzieci, zbiórki artykułów szkolnych czy świąteczne akcje charytatywne. To doskonały sposób na bezpośrednie zaangażowanie społeczności.

Sponsorowanie lokalnych wydarzeń

Wspieraj lokalną kulturę i społeczność poprzez udział w wydarzeniach takich jak: festiwale, koncerty czy zawody sportowe. Bądź obecny na lokalnych imprezach, angażuj klientów i twórz pozytywne skojarzenia z marką Twojego sklepu.

Sprzątanie okolicy

Zorganizuj akcję sprzątania wraz z pracownikami i klientami. Wspólne działanie na rzecz czystości i estetyki lokalnej przestrzeni to nie tylko pomoc dla społeczności, ale także sposób na integrację otoczenia. Jeśli dysponujesz miejscem w okolicy sklepu, na zakończenie takiej akcji można urządzić rodzinny piknik, koszty takiego spotkania są niewielkie, a zostawią pozytywne skojarzenia u klientów i pracowników.

Promowanie lokalnych producentów

Eksponuj w swoim sklepie produkty lokalnych producentów. To nie tylko wspieranie lokalnej gospodarki, ale także promowanie unikalnych, regionalnych smaków i tradycji. Klienci docenią troskę o lokalne interesy.

Aktywne słuchanie klientów

Nie zapominaj o roli klientów w kształtowaniu działań społecznych. Bądź otwarty na ich sugestie i potrzeby, co pozwoli dostosować działania do realnych oczekiwań społeczności.

Wolontariat

Wolontariuszem może być każdy. Dlatego warto zapytać, jakie pasje mają Twoi pracownicy, którymi chętnie podzieliliby się i zaangażowali w konkretne działania np. na rzecz dzieci, pomagając przy aktywnościach sportowych, organizując czas, wędrówki po regionie czy zwykłą pomoc przy odrabianiu lekcji. Być może są też miłośnicy zwierząt, którzy chętnie pomogliby w okolicznych schroniskach. Przy odrobinie wsparcia ze strony firmy można zorganizować naprawdę prężnie działający wolontariat.

Akcje ogólnopolskie

Warto też uczestniczyć w ogólnopolskich akcjach społecznych i edukacyjnych takich jak np. odpowiedzialna sprzedaż alkoholu. Można przyłączyć się do wielu inicjatyw podejmowanych przez różne firmy czy organizacje, które wspierają edukację nt. niesprzedawania wyrobów alkoholowych i tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia, czy też akcji propagujących wstrzemięźliwość od alkoholu dla kobiet w ciąży. My co roku zachęcamy do udziału w kampanii społeczno-edukacyjnej Grupy Eurocash „Szanujemy, nie marnujemy!”. O tym, jak włączyć się w akcję i gdzie szukać pomocnych materiałów, pomysłów i wskazówek pisaliśmy w tym artykule. Już sama obecność informacji, np. plakatów w sklepie na dany temat, wskazuje na Twoje zaangażowanie.

Pamiętaj, że zaangażowanie społeczne to proces, a jego rezultaty przekładają się nie tylko na pozytywny wizerunek, ale również na lojalność klientów.

Sklep zaangażowany społecznie
Sklepy lokalne to dziś nie tylko miejsca, w których robimy zakupy. To również integralna część lokalnej społeczności, zobowiązana do wspierania i rozwijania swojego otoczenia. Jak więc uczynić swój sklep miejscem zaangażowanym społecznie? Oto garść gotowych pomysłów:

Koniec roku i początek nowego to dobry okres na sprawdzenie, czy w prawie, księgowości i sprawach kadrowych nie szykują się jakieś znaczące zmiany. Właściciel sklepu powinien też wiedzieć, co go czeka przez cały rok w kwestii rozliczeń, raportów i podatków, aby skutecznie zarządzać swoim biznesem. Poniżej prezentujemy kluczowe obszary, o których warto pamiętać.

Rozliczenia księgowe i fakturowanie

Przedsiębiorcy prowadzący rozliczenia księgowe przy pomocy księgi przychodów i rozchodów powinni zadbać na koniec roku podatkowego o jej rozliczenie i zamknięcie. Obowiązek ten dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich osób cywilnych rozliczających się w skali podatkowej PIT lub według 19% podatku liniowego. Ważny jest tu limit przychodów netto z tytułu sprzedaży towarów, produktów oraz transakcji finansowych – nie powinien on przekroczyć 2 mln Euro. Jeśli tak się stanie, to przekroczenie tego limitu skutkuje przejściem od nowego roku podatkowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przypominamy też o obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, który obejmie od 1 lipca 2024 r. duże firmy, a od 1 stycznia 2025 r. także małe i średnie (temu zagadnieniu poświęciliśmy oddzielny artykuł); a także o prowadzeniu systematycznej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podatki i raportowanie finansowe

Rozliczenia z urzędem skarbowym będą zależały od sposobu prowadzenia działalności biznesowej. I tak: PIT-28 składają przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (termin do 31 stycznia), PIT-16A – opodatkowani kartą podatkową (do końca stycznia), PIT-36 jest dla rozliczających się na zasadach ogólnych, a PIT-36L – według podatku liniowego. A rozliczający VAT powinni pamiętać o jego korekcie na koniec roku oraz o przygotowaniu się do nowych zasad składania JPK_VAT od następnego roku.

Warto też pamiętać o comiesięcznych lub kwartalnych terminach składania deklaracji CIT, PIT czy VAT, a także upewniać się co do ewentualnych ulg podatkowych dostępnych dla przedsiębiorców.

Rozliczenia z pracownikami

Koniec roku to również czas na rozliczenie roczne zatrudnianych przez właściciela sklepu osób – wysłanie im i urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-11 o pobranych dochodach i zaliczkach, a jednocześnie wykazanie tych zaliczek na deklaracji PIT-4R.

W ciągu roku istotne jest też dbanie o terminowe wypłacanie pensji, opłacanie składek ubezpieczeniowych i składek społecznych.

Spis z natury

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów powinni zadbać również o przeprowadzenie spisu z natury, zwanego też remanentem. Spis ten powinien przedstawiać stan posiadania sklepu na dzień 31 grudnia z wyłączeniem towarów, które zostały sprzedane przed tym dniem, ale z różnych powodów wciąż jeszcze znajdują się w magazynie. Spisane dobra muszą być wycenione w okresie do 14 dni po zakończeniu inwentaryzacji, a uzyskana wartość – wpisana do księgi.

O czym jeszcze warto pamiętać

Jest jeszcze kilka innych obszarów, które mogą być istotne dla właściciela sklepu w prowadzeniu bieżącej działalności biznesowej. Są to przykładowo:

1) zarządzanie płynnością finansową, w tym:

a. monitorowanie przepływów gotówkowych,

b. skrupulatne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami,

2) inwestycje i finansowanie:

a. planowanie nowych inwestycji w sklepie i monitorowanie ich zwrotu,

b. zarządzanie bieżącymi kredytami i innymi formami finansowania,

3) technologia i oprogramowanie:

a. używanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania sklepem, a także zamawiania towaru i wsparcia sprzedaży (np. poprzez promocje i rabaty) – jednym z takich narzędzi jest platforma Eurocash.pl,

b. regularna aktualizacja oprogramowania na wykorzystywanych w prowadzeniu sklepu nośnikach.

Mamy nadzieję, że to zestawienie będzie pomocne.

Życzymy wielu sukcesów i jak najwięcej lojalnych klientów w 2024 roku!

 

Rozliczenia, podatki, raporty… o jakich tematach powinien pamiętać właściciel sklepu przez cały rok
Koniec roku i początek nowego to dobry okres na sprawdzenie, czy w prawie, księgowości i sprawach kadrowych nie szykują się jakieś znaczące zmiany. Właściciel sklepu powinien też wiedzieć, co go czeka przez cały rok w kwestii rozliczeń, raportów i podatków, aby skutecznie zarządzać swoim biznesem. Poniżej prezentujemy kluczowe obszary, o których warto pamiętać.

Przyszły rok przyniesie kilka istotnych zmian w działalności przedsiębiorców. Dotyczą one zarówno sfery podatkowej i kadrowej, jak też przepisów wpływających na obrót sklepu. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Obowiązek e-faktury

Od 1 lipca 2024 roku większość przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, będzie zobowiązana do obrotu e-fakturami. Podmiotem odpowiedzialnym za ich odbiór, przechowywanie i udostępnianie będzie Krajowy System e-Faktur. Celem tej zmiany jest uszczelnienie systemu poprzez zmniejszenie tzw. luki w VAT. Ustrukturyzowane faktury mają też przynieść korzyści przedsiębiorcom, którzy dzięki systemowi mają zyskać:

• pewność, że faktura została wystawiona przez podmiot do tego uprawniony i że zostanie odebrana przez adresata,

• brak konieczności wystawiania duplikatów faktur (w systemie teoretycznie żadna faktura nie powinna zaginąć czy ulec zniszczeniu),

• większe możliwości w zakresie korygowania faktur,

• ograniczenie obowiązków (nie będzie już konieczności przesyłania na żądanie organów podatkowych JPK dla faktur tj. JPK_FA),

• krótszy czas zwrotu podatku VAT (40 zamiast 60 dni),

• oszczędność środków przeznaczonych na przechowywanie i archiwizację e-Faktur – przez okres 10 lat te usługi zapewnia administracja.

Obszerniej nt. Krajowego Systemu e-Faktur pisaliśmy także w tym artykule: https://www.grupaeurocash.pl/blog/wazne-zmiany-dla-przedsiebiorcow-krajowy-system-e-faktur.

Płaca minimalna

Już we wrześniu 2023 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2024, przewidując dwa etapy podwyżek: pierwszą z początkiem stycznia, a drugą od lipca.

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł [1], a minimalna stawka godzinowa – z 23,50 zł do 27,70 zł. Natomiast od 1 lipca 2024 roku, minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa ponownie ulegną zwiększeniu — odpowiednio do kwoty 4300 zł i 28,10 zł za godzinę.

To ważna informacja dla właścicieli sklepów zatrudniających personel.

Podatek minimalny

Również od 1 stycznia 2024 roku zaczną w Polsce obowiązywać przepisy dotyczące podatku minimalnego [2], który był zawieszony na okres dwóch lat. Regulacje dotyczące tego podatku zostały wprowadzone do art. 24ca ustawy CIT nowelizacją Polski Ład.

Przedsiębiorcy będą musieli go zapłacić po raz pierwszy w 2025 roku, jeśli osiągną straty podatkowe lub nie przekroczą 2-procentowego progu rentowności, czyli udziału dochodów w przychodach. Ustawa przewiduje też zwolnienia z płacenia podatku minimalnego, na przykład dla:

• podatników rozpoczynających działalność – w roku rozpoczęcia działalności i w kolejnych dwóch latach podatkowych,

• podatników, których przychody spadły o co najmniej 30% w porównaniu do roku poprzedniego.

Co ważne, podatek minimalny jest równoległą formą opodatkowania obok tzw. klasycznego CIT. Oznacza to, że każdy podatnik CIT musi przeprowadzić weryfikację pod kątem podlegania pod podatek minimalny. Jednocześnie, samo objęcie podatkiem minimalnym nie będzie oznaczało zwolnienia z obowiązku rozliczenia „klasycznego” CIT. Dlatego zachęcamy, by zawczasu zweryfikować swoją działalność gospodarczą pod kątem obu tych podatków.

Niedziele handlowe i stawki VAT na żywność w 2024

O ile już wiadomo, że żywność pozostanie z zerową stawką VAT do końca pierwszego kwartału 2024 roku (pisaliśmy już o tym bardziej szczegółowo w tym artykule), o tyle ważą się jeszcze losy handlowych niedziel. Partie polityczne, które tworzą nowy koalicyjny rząd, mają w swoim programie otwarcie sklepów w każdy dzień weekendu. Jednak poszczególne ugrupowania proponują to na różnych zasadach. Ta kwestia będzie zatem jeszcze ustalana, a ewentualne zmiany w prawie będą wprowadzone w 2024 roku.

Dla przypomnienia: na razie zakaz handlu w ostatni dzień tygodnia najbardziej dotyczy sklepów wielkopowierzchniowych, a także sklepów z odzieżą, sprzętem AGD czy marketów budowlanych i z chemią gospodarczą. Jeśli chodzi o drobne zakupy, głównie spożywcze, to są one nadal możliwe w sklepach prowadzonych przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który prowadzi sprzedaż osobiście. Otwarte mogą być także m.in. piekarnie, cukiernie, placówki handlowe na dworcach, w hotelach i in. Pełna lista wyjątków [3] znajduje się w artykule 6. ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni z 10 stycznia 2018 r.

[1] Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/placa-minimalna-2024-r,522708.html

[2] Źródło: https://isp-modzelewski.pl/serwis/zmiany-w-polskim-prawie-podatkowym-nowe-przepisy-o-podatku-minimalnym-od-2024-roku/

[3] Źródło: https://www.portalkadrowy.pl/najczesciej-uzywane/ustawa-z-dnia-10-stycznia-2018-r.-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele-i-swieta-oraz-w-niektore-inne-dni-tekst-jedn.-dz.u.-z-2023-r.-poz.-158-17205.html

Jakie zmiany czekają handlowców w 2024 roku?
Przyszły rok przyniesie kilka istotnych zmian w działalności przedsiębiorców. Dotyczą one zarówno sfery podatkowej i kadrowej, jak też przepisów wpływających na obrót sklepu. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Początek nowego roku to okres robienia noworocznych postanowień. Wiele z nich dotyczy bardziej aktywnego i zdrowszego trybu życia. Dla właścicieli sklepów to doskonała okazja, by wpasować się z ofertą w te plany. Utworzenie „zdrowych półek” może przyciągnąć tych, którzy postanowili lepiej zadbać o swoje zdrowie i dokonywać bardziej świadomych wyborów żywieniowych. Nadal mamy zimę, a więc to również czas, kiedy warto wyeksponować naturalne remedia na przeziębienie. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych porad, jak zorganizować sklep tak, aby promować zdrowsze alternatywy i odpowiadać na aktualne potrzeby konsumentów.

Postanowienia noworoczne robi prawie 75% z nas. Najczęściej wskazywane to te dotyczące zdrowia (np. obniżenie wagi, więcej ruchu, mniej stresu, a więcej radości z życia, ograniczenie słodyczy [1]), ale także finansów (np. oszczędzanie na ważny zakup, podjęcie dodatkowej pracy w celu zwiększenia dochodów, większa kontrola nad domowym budżetem, odłożenie pewnej kwoty [2]). Jednakże z badań naukowców z amerykańskiego uniwersytetu w Scranton w Pensylwanii [3] wynika, że tylko 8% z nas je naprawdę realizuje.

Jak sklep może wesprzeć noworoczne postanowienia klientów

Od czego zacząć? Warto przeprowadzić analizę dostępnego asortymentu w sklepie i zidentyfikować te produkty, które np. są bogate w witaminy i błonnik, niskokaloryczne, niskotłuszczowe oraz pozbawione sztucznych dodatków. Kolejny krok to wykorzystanie oznaczeń na półkach, które wyróżnią produkty zdrowe. Klienci docenią łatwe do zrozumienia informacje, które pomogą im podjąć świadome decyzje zakupowe. Można także przygotować pogrupowane produkty, takie jak: owoce, orzechy, nasiona, pełnoziarniste pieczywo czy makarony — to świetne propozycje na zróżnicowane zdrowe posiłki i przekąski. Zaaranżowane w kilku miejscach przyciągną wzrok i klienci chętniej po nie sięgną.

Do zakupu zdrowszych produktów warto też zachęcać poprzez atrakcyjne oferty cenowe. Klienci szukają oszczędności, stąd ich większe zainteresowanie produktami, które można dostać taniej.

Degustacje zdrowych przekąsek w sklepie to także jedna z opcji. Nic nie przekonuje klienta tak skutecznie, jak smak. Próbki warto umieścić w widocznych miejscach, aby zachęcić do spróbowania zdrowszych alternatyw.

Produkty poszukiwane zimą

Zima wciąż trwa, co oznacza zainteresowanie klientów określonymi kategoriami produktów wspomagającymi odporność i chroniącymi przed przeziębieniem. Dlatego także tutaj warto dostosować ofertę sklepu, aby wspierać klientów w dbaniu o swoje zdrowie w chłodniejszych miesiącach.

Oto kilka propozycji, jak to zrobić:

• włącz do oferty sklepu naturalne produkty wspierające odporność, takie jak: owoce cytrusowe, imbir, miód, syropy do herbaty, a także suplementy diety bogate w witaminy; wyeksponuj je także w strefie kasowej, gdzie mogą przyciągnąć wzrok,

• przygotuj gotowe zestawy produktów, które pomogą w utrzymaniu odporności zimą: herbaty owocowe, syropy i miody, cukierki z witaminami, suszone owoce, jak np. bogata w witaminę C suszona żurawina – to będzie dla klientów spore ułatwienie,

• stwórz kreatywne wystawy, prezentujące produkty wspierające odporność – połączone z zimowymi dekoracjami będą cieszyć oko i zachęcać do zakupu.

Wprowadzenie zdrowszych alternatyw oraz promowanie naturalnych produktów stanowiących remedium na przeziębienie to dobry sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów, bo tego właśnie będą szukać w sklepie za rogiem. A odpowiedni asortyment dla sklepów detalicznych jest dostępny na platformie eurocash.pl lub w jej aplikacji mobilnej, gdzie zamówień można wygodnie dokonywać w każdej chwili, 24/7. Można też skorzystać z blisko 180 hurtowni stacjonarnych Cash&Carry w całym kraju.

[1] Źródło: https://www.fundacjaavalon.pl/abc/noworoczne-postanowienia-czy-dobrze-je-miec-mit-czy-koniecznosc/

[2]Źródło: https://forsal.pl/finanse/finanse-osobiste/artykuly/8610108,finanse-polakow-ograniczenie-wydatkow.html

[3] Źródło: https://www.medexpress.pl/blogosfera/postanowienia-noworoczne-2023-a-moze-powiedziec-im-nie-86132/

Noworoczne postanowienia… na sklepowej półce
Początek nowego roku to okres robienia noworocznych postanowień. Wiele z nich dotyczy bardziej aktywnego i zdrowszego trybu życia. Dla właścicieli sklepów to doskonała okazja, by wpasować się z ofertą w te plany. Utworzenie „zdrowych półek” może przyciągnąć tych, którzy postanowili lepiej zadbać o swoje zdrowie i dokonywać bardziej świadomych wyborów żywieniowych. Nadal mamy zimę, a więc to również czas, kiedy warto wyeksponować naturalne remedia na przeziębienie. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych porad, jak zorganizować sklep tak, aby promować zdrowsze alternatywy i odpowiadać na aktualne potrzeby konsumentów.

Jest już rozporządzenie w sprawie przedłużenia obowiązywania zerowej stawki podatku VAT na żywność. Stawka 0% została wprowadzona tzw. tarczą antyinflacyjną od lutego 2022 r. Dotychczasowe przepisy obowiązywały do końca 2023 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem obniżona stawka VAT na żywność będzie obowiązywać do 31 marca 2024 r.

Podpisane przez ministra finansów, rozporządzenie z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2670 [1]. Dla żywności sklasyfikowano jedną stawkę VAT w wysokości 0%.

Jakie produkty w sklepach z 0% VAT?

Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się m.in.:

• mięso i ryby oraz przetwory z nich;

• mleko i produkty mleczarskie;

• jaja;

• miód naturalny;

• warzywa i owoce, ich przetwory oraz orzechy;

• tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne, takie jak masło, margaryna i oleje;

• zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze.

Ponadto tą preferencyjną stawką objęto także określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Dlatego warto zawczasu przygotować sklep do aktualizacji cenówek i informacji dla klientów.

Jeśli pojawią się nowe przepisy w tym temacie, bo pierwotnie ustawodawca deklarował przedłużenie zerowej stawki VAT do połowy przyszłego roku, będziemy o tym informować w kolejnych artykułach.

[1] Pełne brzmienie rozporządzenia znajduje się tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000267001.pdf

Jaki VAT na żywność od 2024 roku?
Jest już rozporządzenie w sprawie przedłużenia obowiązywania zerowej stawki podatku VAT na żywność. Stawka 0% została wprowadzona tzw. tarczą antyinflacyjną od lutego 2022 r. Dotychczasowe przepisy obowiązywały do końca 2023 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem obniżona stawka VAT na żywność będzie obowiązywać do 31 marca 2024 r.

Z końcem roku robimy podsumowania i przygotowujemy się na kolejny. Dla sektora handlu prognozy są umiarkowane. Eksperci [1] przewidują, że na znaczeniu jeszcze mocnej zyska elastyczność w funkcjonowaniu sklepów i sprawność radzenia sobie w warunkach ostrej konkurencji, a także zdolność do wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych. Drugi aspekt to trendy w decyzjach zakupowych konsumentów – co będzie dla nich ważne i jak sprawnie reagować na ich potrzeby podpowiadamy w poniższym artykule.

Najnowszy raport „Global Food & Drink Trends 2024” [2] pokazuje, że konsumenci coraz bardziej zaczynają dbać o zdrowie i szukać zdrowszych produktów. Choć ich główną motywacją pozostanie uzyskanie maksymalnej wartości za rozsądną cenę. Jedzenie i napoje muszą też smakować dobrze i być warte swojej ceny. To ważna wskazówka dla właścicieli sklepów, którzy mogą zaplanować w przestrzeni swojej placówki sekcje lub półki ze zdrowymi produktami typu eko, z pełnego przemiału, na bazie owoców i warzyw itd. Jeśli jest taka możliwość, warto również promować lokalnych dostawców, którzy przywiozą świeży towar z pobliskich zakładów czy upraw, skracając tym samym łańcuch dostaw.

Raport pokazał również, że największy udział w wydatkach na żywność i napoje na wielu rynkach na całym świecie mają konsumenci w wieku 40+. Ta dojrzała grupa ceni sobie także komfort zakupów i robi je często dla całej rodziny. Nie bez znaczenia będzie dla niej możliwość uzyskania rabatów czy udziału w promocjach, które pozwolą na oszczędności w domowym budżecie. Eksperci prognozując przyszły rok w handlu, zwracają uwagę, że w niektórych kategoriach produktów wybór marki własnej będzie właśnie próbą optymalizacji wydatków. Z kolei marki producenckie są postrzegane jako te o wyższej jakości i wartości, więc konsumenci mogą także je wybierać, by ograniczyć nietrafione wydatki.

Większa świadomość na temat wysoko przetworzonych produktów

W związku z tym, że konsumenci będą stawiać na zdrowsze produkty, należy spodziewać się rosnącego zainteresowania mniej przetworzoną żywnością i napojami bogatymi w witaminy, minerały, błonnik, białko i inne składniki odżywcze. Natomiast produkty wysoko przetworzone będą wybierane rzadziej, a ich skład dokładniej przez kupujących sprawdzany. Trzeba jednak pamiętać o młodej grupie konsumentów, dla których dania gotowe, a więc przetworzone, są częstym wyborem ze względu na wygodę i brak czasu na samodzielne przygotowywanie posiłków. Dlatego w bieżącej ofercie sklepu nie powinno ich zabraknąć.

Co jeszcze w globalnych trendach konsumenckich na 2024

Co roku trendy konsumenckie bada także Euromonitor International. W raporcie na rok 2024 [3] ta firma badawcza definiuje sześć wiodących trendów. Jeden z nich to dobra jakość za jak najniższą cenę – aż 44% konsumentów planuje oszczędności i deklaruje stosowanie coraz sprytniejszych strategii, aby uzyskać najkorzystniejsze dla siebie oferty produktowe. Drugi, to coraz większa świadomość nt. ekologii i ochrony środowiska, przy jednoczesnym wyczuleniu na tzw. greenwashing firm, czyli deklarowanie działań na rzecz ochrony klimatu, które nie mają pokrycia w rzeczywistości lub ich skala jest znikoma, nie przynosząca realnej zmiany.

Pozostałe zjawiska, które będą definiowały zachowania konsumenckie w przyszłym roku to:

• rosnąca otwartość na korzystanie ze sztucznej inteligencji, szczególnie w kontekście personalizacji oferowanych konsumentom towarów i usług,

• zakupy jako przyjemna ucieczka od codzienności – konsumenci będą szukali rozrywki i docenią nieoczekiwane niespodzianki podczas zakupów,

• przybierająca na sile polaryzacja – 32% respondentów tego badania przyznało, że w 2023 roku angażowało się w sprawy polityczne lub społeczne, dlatego ta grupa jest bardzo świadoma i chętniej wybierze marki, które także pokazują zaangażowanie w ważnych dla nich tematach, jak np. ochrona środowiska, ochrona zwierząt, tolerancja czy wspieranie potrzebujących,

• pragmatyzm pod względem zdrowia – jak wynika z raportu, 85% konsumentów byłoby skłonnych zapłacić więcej za produkty kosmetyczne o udowodnionej skuteczności lub widocznych korzyściach, co łączy się z ogólną dbałością o zdrowie i równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Niezależnie od prognoz rynkowych, klient zawsze doceni wysoką jakość produktów, dobrze dobrany asortyment i miłą, profesjonalną obsługę. Te wartości są ponadczasowe.

[1] Źródło:Wiadomości Handlowe nr 6/2023, artykuł pt. „Rynek FMCG 2024 r. Scenariusze i strategie”, s. 28-31

[2] Źródło: https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/trendy-konsumenckie/trendy-w-zywnosci-i-napojach-na-2024-rok-nadchodzi-nowa-era-wygody,132637.html

[3] Źródło: Euromonitor International “TopGlobal Consumer Trends 2024”, https://lp.euromonitor.com/white-paper/2024-global-consumer-trends/overview

Trendy w żywności i napojach na 2024 rok – konsumenci stawiają na zdrowie i przyjemność
Z końcem roku robimy podsumowania i przygotowujemy się na kolejny. Dla sektora handlu prognozy są umiarkowane. Eksperci przewidują, że na znaczeniu jeszcze mocnej zyska elastyczność w funkcjonowaniu sklepów i sprawność radzenia sobie w warunkach ostrej konkurencji, a także zdolność do wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych. Drugi aspekt to trendy w decyzjach zakupowych konsumentów – co będzie dla nich ważne i jak sprawnie reagować na ich potrzeby podpowiadamy w poniższym artykule.

Od kilku lat obowiązuje Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych [1]. W ubiegłym i w tym roku wprowadzono do niej kilka zmian. Jedna z nich, która wejdzie w życie od stycznia 2025 roku, to obowiązek udostępnienia stacji ładowania samochodów elektrycznych przez każdy sklep, który posiada co najmniej 20 miejsc parkingowych. To oznacza konieczność zakupu i instalacji stacji. Podpowiadamy, gdzie znaleźć środki na dofinansowanie takiej inwestycji.

Wspomniana ustawa przewiduje, że także nowo powstające obiekty użyteczności publicznej (w tym supermarkety czy sklepy z większym parkingiem) muszą wydzielić miejsca umożliwiające ładowanie aut elektrycznych. Wprowadzenie tego obowiązku ma wspierać transport bardziej przyjazny środowisku i ograniczanie emisji CO2.

Zakup i instalacja stacji ładowania może być sporym wydatkiem dla właściciela sklepu. Dlatego warto poszukać możliwości współfinansowania. Jedną z nich jest udział w programie pn. „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, który prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres wdrażania programu zaplanowano na lata 2021 – 2028, w tym okres zawierania umów ma nastąpić do 31.12.2025 r., a wydatkowanie środków do 15.12.2028 r. Finansowanie ma być na zasadach dotacji.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnieni są także przedsiębiorcy (obok np. jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), a mogą oni ubiegać się o środki na budowę lub przebudowę stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22kW lub 50kW. Zakres świadczeń podlegający dofinansowaniu to m.in.:

• koszty montażu i robót budowlanych;

• koszty instalacji przyłączeniowej;

• koszty dokumentacji technicznej;

• koszty nadzoru;

• koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych.

Dofinansowanie, w zależności od opisanych we wniosku potrzeb, może być do 25%, 30% lub 50% kwalifikowanych kosztów. Bieżące informacje dot. składania wniosków dostępne tutaj: http://archiwum.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-2021/wsparcie-infrastruktury-ladowania/.

[1]Źródło: akt prawny https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/U/D20180317Lj.pdf

Jak skorzystać z dopłaty do stacji ładowania, jeśli przy sklepie jest co najmniej 20 miejsc parkingowych
Od kilku lat obowiązuje Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych . W ubiegłym i w tym roku wprowadzono do niej kilka zmian. Jedna z nich, która wejdzie w życie od stycznia 2025 roku, to obowiązek udostępnienia stacji ładowania samochodów elektrycznych przez każdy sklep, który posiada co najmniej 20 miejsc parkingowych. To oznacza konieczność zakupu i instalacji stacji. Podpowiadamy, gdzie znaleźć środki na dofinansowanie takiej inwestycji.

Okres przedświąteczny to dla branży handlowej najintensywniejszy okres w roku. Klienci coraz wcześniej zaczynają robić zakupy na święta, by uniknąć kolejek, ale także skorzystać z promocji i rabatów, szczególnie na te produkty, które można przechowywać dłużej. Jak zaplanować dostawy, przygotować atrakcyjną ofertę świąteczną i pomóc klientom w ich decyzjach zakupowych podpowiadamy poniżej.

Z powodu nadal rosnących cen, Polacy planują nieco ograniczyć zakupy związane z tegorocznym Bożym Narodzeniem. Badanie Mastercard SpendingPulse [1] pokazuje, że w Polsce wydatki na podstawowe artykuły spożywcze spadną o ponad 7% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dlatego warto obserwować zachowania klientów w sklepie i zamawiać towar rozsądnie. Dobrym pomysłem będzie tak zaplanować dostawy, by najpierw na półki trafiły towary, które mogą być przechowywane dłużej, jak słodycze, mąka, bakalie, czy inne produkty potrzebne do świątecznych wypieków. Dzięki temu klienci będą mogli także rozłożyć zakupy w czasie, dostosowując je do swojego budżetu. Produkty świeże i o krótszym terminie przydatności do spożycia, jak mięso, wędliny, ryby, owoce cytrusowe powinny być dostępne tuż przed świętami, i na bieżąco, według potrzeb. O tym, jak zaopatrzyć sklep w odpowiedni świąteczny asortyment pisaliśmy już w tym artykule. A inspiracje na świąteczne kosze prezentowe z lokalnymi produktami znajdziesz tutaj.

Promocje, rabaty i programy lojalnościowe

Klienci stają się coraz bardziej oszczędni i uważają, że sklepy powinny o nich walczyć promocjami i sprawnie reagować na ich potrzeby. Dlatego wybierają te placówki, które nie tylko są wygodnie zlokalizowane i mają świeżą, dobrej jakości żywność, ale również oferują promocje, przeceny i rabaty, także w ramach programów lojalnościowych, z których korzysta już 64% [2] Polaków.

Szczególnie w okresie przedświątecznym klienci szukają promocji i mają one duży wpływ na ich decyzje zakupowe. Dlatego warto zaoferować możliwość zakupu świątecznego asortymentu w atrakcyjnej cenie. W tych dniach chętniej sięgamy też po towary limitowane i w okazjonalnych opakowaniach – eksponując je z rabatami, efektywniej zmotywujemy konsumenta do zakupu, a zapowiedź kolejnych promocji w następnych dniach, zachęci go do powrotu. Gotowe oferty promocyjne, profesjonalnie przygotowane pod względem doboru asortymentu i materiałów, które można wykorzystać w sklepie, są dostępne po zalogowaniu do strefy sklepu na stronie https://eurocash.pl/fp/sklep.

Jeśli Twój sklep należy do sieci franczyzowej lub partnerskiej, możesz w jej ramach zachęcić swoich klientów do zapisania się do programu lojalnościowego, którą udostępnia operator sieci. Programy te są dostępne w aplikacji na telefon, ale można korzystać także z plastikowej karty lojalnościowej z kodem kreskowym (seniorzy mogą preferować właśnie tę opcję), który skanowany przy kasie, uprawnia posiadacza do promocji i rabatów widocznych też w aplikacji. Program nie tylko daje benefity klientom, ale może być też cennym źródłem informacji dla właściciela sklepu (w zależności od zakresu danych, jakimi dany program dysponuje). Dzięki takiej wiedzy można na bieżąco sprawdzać, co się sprzedaje najlepiej i odpowiednio układać ofertę produktową, z uwzględnieniem świątecznych dni, sezonowości produktów, czy aktualnych trendów. W ramach Grupy Eurocash swój program lojalnościowy mają m.in. Delikatesy Centrum (Delikarta), Lewiatan (Mój Lewiatan), Frisco (Frisco Friends) oraz zrzeszone w Eurocash Sieci Partnerskie – ABC, Groszek i Euro Sklep (Moje Sklepy). Z kolei w sieci Duży Ben funkcjonuje bardzo popularna wśród klientów konceptu Ekipa Dużego Bena.

Czas po świętach i po Nowym Roku to drugi, świetny okres na ponowne uruchomienie promocji i przecen, szczególnie na te produkty, które ze względu na świąteczne opakowanie już straciły na aktualności, ale nadal są przydatne do spożycia. Zamiast zalegać na półkach na pewno znajdą chętnych nabywców, którzy zechcą jeszcze dłużej cieszyć się atmosferą minionych świąt, o aspekcie niemarnowania nie wspominając.

[1]Źródło: https://prnews.pl/mastercard-spendingpulse-prognozy-swiatecznych-wydatkow-konsumentow-473792

[2]Źródło: https://arc.com.pl/mobilni-wymagajacy-umiarkowanie-aktywni-polacy-w-programach-lojalnosciowych/

Zimowe promocje i rabaty – jak zaplanować i zwiększyć sprzedaż przed świętami i po Nowym Roku
Okres przedświąteczny to dla branży handlowej najintensywniejszy okres w roku. Klienci coraz wcześniej zaczynają robić zakupy na święta, by uniknąć kolejek, ale także skorzystać z promocji i rabatów, szczególnie na te produkty, które można przechowywać dłużej. Jak zaplanować dostawy, przygotować atrakcyjną ofertę świąteczną i pomóc klientom w ich decyzjach zakupowych podpowiadamy poniżej.
Pogarszający się stan naszej planety – ocieplenie klimatu, negatywne zjawiska wpływające na dobrostan ludzi i zwierząt, a także coraz większe zanieczyszczenie środowiska wymusiły nie tylko na rządach państw i przedstawicielach biznesu, ale także na konsumentach szereg zmian dotychczasowych zachowań. Zrównoważony rozwój, czyli taki, który szanuje i wspiera pracowników, środowisko, miejsce działalności i sam biznes, staje się już standardem. A co konkretnie mogą robić właściciele i pracownicy, by realizować te założenia i prowadzić bardziej zrównoważony sklep? Oto kilka praktycznych wskazówek i przykładów.

Badania (m.in. Sustainability and the Consumer 2021 , przeprowadzone przez Drapers we współpracy z Smurfit Kappa) pokazują, że aż ⅓ ankietowanych rezygnuje z zakupów w sklepie, który nie oferuje rozwiązań przyjaznych środowisku. A ponad 50% klientów jest skłonnych zapłacić więcej za ekologiczne opakowanie i dostawę. To oznacza, że przedsiębiorstwa i marki stawiające na zrównoważony rozwój i sumiennie realizujące te wartości, cieszą się większym zaufaniem wśród klientów biznesowych i konsumentów. A to przekłada się na większą sprzedaż, lepsze doświadczenia kupujących i budowanie ich lojalności.

Postaw na energooszczędność

Sklep powinien oszczędzać energię elektryczną i korzystać z rozwiązań pozwalających zmniejszać jej zużycie. Można to osiągnąć poprzez: obniżenie natężenia oświetlenia w placówce, instalację zamykanych lodówek i lad chłodniczych, wymianę oświetlenia na energooszczędne LEDy, automatyczne czujniki ruchu, czy też bardziej zaawansowane technologie, takie jak: odzysk ciepła z instalacji wentylacyjnych i chłodniczych, wykorzystywanie CO2 jako czynnika chłodzącego, jak również wykorzystywanie zbiorników przeciwpożarowych jako magazynów ciepła.

Właściciel sklepu może także zainwestować w odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, geotermalne pompy ciepła czy wiatraki. Warto rozejrzeć się w swojej okolicy – w urzędzie gminy czy powiatu, być może jest dostępny jakiś program dofinansowania lub wsparcia dla tego typu inwestycji.

Edukuj swoich klientów

Sklep może być też miejscem edukacji konsumentów, pokazywania przykładów działań i zachęcania do prośrodowiskowych zachowań. Pierwszym ważnym obszarem jest niemarnowanie żywności. Półki z przecenionymi produktami, które mają krótki termin przydatności do spożycia to jedna z możliwości, oraz podziękowanie za taki zakup przy kasie.

Sporo porad i wskazówek w tym temacie znajduje się na stronie internetowej Grupy Eurocash, która już od kilku lat prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną pod hasłem „Szanujemy, nie marnujemy”. Adresatami kampanii są właściciele sklepów oraz konsumenci, do których kierowane są porady dotyczące ograniczania marnowania żywności w domu. Więcej na ten temat tutaj.

Kolejny obszar to edukacja na temat segregacji odpadów, ograniczania ilości opakowań oraz ich recyklingu. Ustawiając specjalne kosze z opisem, przyzwyczajamy konsumentów, że odzyskiwanie niektórych materiałów typu plastik czy szkło jest bardzo cenne, bo ogranicza eksploatację naturalnych surowców.

Warto też promować lokalnych dostawców i sezonowe lokalne produkty – to skraca łańcuch dostaw, a tym samym nie przyczynia się do większej emisji dwutlenku węgla. Wspiera także lokalną przedsiębiorczość i rozwój społeczności lokalnych w danym regionie.

Bądź aktywny w swojej okolicy

Zrównoważony rozwój ma także wymiar społeczny – są to działania na rzecz lokalnej społeczności, w tym np. akcje charytatywne i pomocowe, do których Twoja placówka może się przyłączyć lub je zainicjować. Każde tego typu zaangażowanie wzmacnia więzi i buduje pozytywny wizerunek sklepu w oczach jego klientów.

Przykłady takich działań, które nie wymagają dużego nakładu pracy, a mogą przynieść wspaniałe efekty i wdzięczność lokalnej społeczności to: zbiórki charytatywne na konkretny cel, wspólne sprzątanie śmieci w okolicy, przekazywanie żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia lokalnym fundacjom czy ośrodkom pomocy potrzebującym, a karmy – schroniskom dla zwierząt.

Zrównoważony, społecznie odpowiedzialny sklep powinien brać udział w życiu osiedla czy dzielnicy i na tym budować jedną ze swoich przewag konkurencyjnych.

Zrównoważony sklep – praktyczne wskazówki, jak dbać o środowisko i odpowiadać na potrzeby świadomych klientów
Pogarszający się stan naszej planety – ocieplenie klimatu, negatywne zjawiska wpływające na dobrostan ludzi i zwierząt, a także coraz większe zanieczyszczenie środowiska wymusiły nie tylko na rządach państw i przedstawicielach biznesu, ale także na konsumentach szereg zmian dotychczasowych zachowań. Zrównoważony rozwój, czyli taki, który szanuje i wspiera pracowników, środowisko, miejsce działalności i sam biznes, staje się już standardem. A co konkretnie mogą robić właściciele i pracownicy, by realizować te założenia i prowadzić bardziej zrównoważony sklep? Oto kilka praktycznych wskazówek i przykładów.
Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zaczynamy już w listopadzie. Planujemy wydatki na zakup prezentów, produktów spożywczych na wigilijny i bożonarodzeniowy stół, czy świątecznych dekoracji. I pod tym kątem lokalny sklep może zaoferować swoim klientom sporo ułatwień i podpowiedzi, aby zawczasu przygotować podarunki dla najbliższych i produkty do potraw, na które często czekamy cały rok.
Świąteczne zwyczaje zakupowe Polaków

Badanie, zrealizowane na zlecenie Związku Banków Polskich1 pod koniec ub. roku pokazało, że statystyczny Polak planował wydać na święta Bożego Narodzenia ok. 1400 zł. Stosunkowo największa część świątecznych wydatków – przeciętnie ok. 600 zł – była związana z artykułami spożywczymi i organizacją świąt. Na prezenty dla najbliższych przeznaczyliśmy średnio 500 zł, a na podróże świąteczne i dojazdy ok. 350 zł. Ile będą nas kosztować tegoroczne święta przekonamy się już wkrótce, ale można oczekiwać, że kwoty będą przynajmniej podobne. Mają na to wpływ takie czynniki zewnętrzne jak: ciągle jeszcze odczuwalne skutki pandemii, wojna w Ukrainie, rosnące ceny energii czy inflacja. Przyczyniły się one do spadku poziomu życia w wielu gospodarstwach domowych. Niemniej jednak święta to taki czas w roku, kiedy nie za bardzo kierujemy się rozsądkiem i wydajemy nawet dwukrotnie więcej, niż w pozostałych miesiącach roku.

Jeśli chodzi o prezenty, to od kilku lat przeważają te same kategorie. Najczęściej pod choinką znajdujemy ubrania i akcesoria odzieżowe – tak deklaruje 48% respondentów badania2 (zakupy przy okazji listopadowej akcji Black Friday, robione często z myślą już o świątecznych upominkach), a także biżuterię i kosmetyki oraz produkty związane z urodą (20% wskazań). Coraz częściej wybieramy też małą elektronikę. Rosnącą popularnością cieszą się karty prezentowe, a także kosze spożywcze, zawierające delikatesowe produkty, w tym również napoje alkoholowe.

Inspiracje na kosze prezentowe

Dla wszystkich tych, którzy często nie mają pomysłu na upominek świąteczny dla bliskich osób, z pomocą przychodzą prezentowniki – zestawy produktów, które mogą spodobać się osobom o konkretnych upodobaniach.

Poniżej prezentujemy kilka pomysłów, jak przygotować kosze prezentowe i aranżacje produktów w sklepie, które zainspirują klientów:

• dla wielbicieli czekolady – trzy różne tabliczki czekolady (biała, mleczna, gorzka), czekoladowe praliny, kawa o smaku czekolady, dla dorosłych – dodatkowo likier czekoladowy lub czerwone wino, które świetnie komponuje się na przykład z ciemną czekoladą; pasują do niej także bakalie, więc do kosza można włożyć orzechy, rodzynki czy inne suszone owoce,

• dla miłośników kawy – dostępne są specjalne wersje świąteczne, np. w puszkach; warto podarować kawę w ziarnach i mieloną, batoniki czy inne słodycze o smaku kawowym, świetnie sprawdzą się też pierniczki; dorośli docenią także likier kawowy, czy inny trunek o podobnym smaku; ziarna kawy, jutowy worek i gałązki sosny mogą posłużyć jako dekoracja tak zaaranżowanego kosza w sklepie,

• dla smakoszy herbaty – w koszu mogą znaleźć się różne jej rodzaje: czarna, roibos, zielona w świątecznych opakowaniach, pierniczki lub inne drobne ciasteczka, na przykład maślane; można dołączyć także słoik miodu lub konfitur, albo syrop, szczególnie taki jak malinowy, aroniowy, czy z czarnej porzeczki — dobrze sprawdzą się w zimowe wieczory; dopełnieniem może być filiżanka lub kubek, podkładka pod kubek i czajniczek – wykorzystane do aranżacji,

• dla podróżników, którzy kochają Włochy, Grecję czy Hiszpanię można także przygotować tematyczne kosze wypełnione produktami kojarzącymi się z tymi krajami, takimi jak: dobrej jakości makaron, oliwki, szynka, orzechy, słoiczki z dżemem z owoców z tamtych regionów, a dla dorosłych – wina czy inne alkohole typowe dla tych krajów.

Gotowe pomysły na kosze na pewno znajdą chętnych, szczególnie jeśli przygotuje się je w kilku wariantach cenowych – skromniejsze i bardziej okazałe. Przykładowe kosze można ustawić w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni, wykorzystując świąteczne dekoracje. Dobrze, jeśli taką przestrzeń uda się zaaranżować w pobliżu wejścia lub kas. Może to być niewielki stolik służący za podest, przykryty świąteczną tkaniną, udekorowany gałązkami jodły, szyszkami, orzechami (najlepiej, żeby to były ozdoby, które nie zniszczą się, gdy przypadkowo strąci je klient). W koszach powinny być tak poukładane produkty, by było je dobrze widać – mniejsze z przodu, a większe, jak np. butelka alkoholu, z tyłu, by tworzyły podporę dla pozostałych. Sporo inspiracji można znaleźć w internecie, wpisując w wyszukiwarkę "kosze prezentowe".

O czym jeszcze warto pamiętać na kilka tygodni przed świętami

Zaplanowanie większych dostaw i produkty w świątecznych opakowaniach to dwa elementy, o które warto zadbać jeszcze w listopadzie. Jak co roku kupujemy na święta nie tylko produkty z przeznaczeniem na prezenty, ale również więcej określonych kategorii produktów, takich jak np.: słodycze, składniki tradycyjnych dań i wypieków, ryby, mięsa i napoje. Przygotowanie zawczasu większych zamówień pozwoli na rozłożenie dostaw w czasie, a także na skorzystanie z promocji i akcji oferowanych przez producentów i dostawców. Polecamy je regularnie sprawdzać na naszej platformie eurocash.pl gdzie sukcesywnie dostępne są produkty w specjalnych, świątecznych, edycjach.

[1] Źródło: https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Swiateczny-portfel-Polakow-2022

[1] Źródło: https://media.allegro.pl/270106-allegro-black-weeks-upoluj-najlepsze-oferty-nawet-do-50-taniej

Inspiracje na świąteczne kosze prezentowe z lokalnymi produktami
Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zaczynamy już w listopadzie. Planujemy wydatki na zakup prezentów, produktów spożywczych na wigilijny i bożonarodzeniowy stół, czy świątecznych dekoracji. I pod tym kątem lokalny sklep może zaoferować swoim klientom sporo ułatwień i podpowiedzi, aby zawczasu przygotować podarunki dla najbliższych i produkty do potraw, na które często czekamy cały rok.

Marnowanie żywności to wyzwanie, z którym mierzy się każdy z nas codziennie. Dlatego obok spełniania obowiązków prawnych, nałożonych przez ustawodawcę, ważna jest także edukacja i realne działania podejmowane lokalnie – przez właścicieli i sprzedawców sklepów detalicznych oraz indywidualnie – przez konsumentów. Grupa Eurocash od trzech lat prowadzi kampanię „Szanujemy, nie marnujemy” w ramach, której przygotowane zostały różne narzędzia edukacyjne, w tym webinaria, podcasty, serie e-podręczników, porad oraz przepisów kulinarnych dostępne poniżej.

Marnowanie żywności – jakie są fakty

Wyniki badań Najwyższej Izby Kontroli [1] pokazują, że najwięcej jedzenia marnuje się w gospodarstwach domowych – aż 60%. Na kolejnych miejscach są odpowiednio: przetwórstwo i produkcja rolnicza (po ok. 16%). Na czwartej pozycji plasują się sklepy spożywcze z 7-procentowym udziałem w marnowaniu żywności.

Wyrzucanie jedzenia, oprócz straty pieniędzy to także ogromne koszty środowiskowe. Marnując żywność, marnujemy zasoby takie jak: woda, prąd czy gaz, potrzebne do produkcji, przetworzenia, zapakowania, przewiezienia i przechowania produktów.

Regulacje prawne

Dnia 18 września 2019 r. weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności, która określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców w celu przeciwdziałania jej marnowaniu oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, generowanym przez nadmierne pozbywanie się niespożytego jedzenia. Szerzej o tych przepisach pisaliśmy już tutaj, wskazując nowe zasady i obowiązki dla przedsiębiorców oraz informując o sprawozdawczości i opłatach. Z kolei w tym artykule dzieliliśmy się poradami, jak znaleźć organizację pozarządową do współpracy i przekazywać jej niesprzedane, ale wciąż pełnowartościowe produkty, które mogłyby być dystrybuowane dalej do potrzebujących.

Kampania „Szanujemy, nie marnujemy!”

Grupa Eurocash od 2020 roku prowadzi kampanię pod hasłem „Szanujemy, nie marnujemy!”, której celem jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu zrównoważonego biznesu oraz dostarczanie im wiedzy i narzędzi ułatwiających odpowiedzialne zarządzanie sklepem pod kątem niemarnowania żywności. Hasło kampanii „Szanujemy, nie marnujemy” odnosi się do szacunku dla wszystkich osób zaangażowanych w produkcję, dystrybucję, sprzedaż żywności i oznacza również wspólne działania zmierzające do redukcji marnowania żywności. Partnerami społecznymi całej akcji są Caritas Polska i Federacja Polskich Banków Żywności, z którymi Eurocash od lat współpracuje w zakresie przekazywania niesprzedanej żywności na cele pomocowe. Partnerem edukacyjnym kampanii jest Akademia Umiejętności Eurocash.

Co konkretnie mogą zrobić właściciele sklepów i sprzedawcy, aby nie marnować żywności?

WEBINARIA

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z webinariów opracowanych przez ekspertów Akademii Umiejętności Eurocash oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych nt. obowiązujących przepisów prawnych. Eksperci dzielą się w nich:

• praktycznymi poradami dotyczącymi gospodarowania odpadami,

• informacjami, jak przebiega kontrola Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w sklepie,

• jakie są najważniejsze wyzwania w realizacji ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności,

• co dzieje się z przekazanymi produktami organizacjom charytatywnym (na przykładzie Caritas Polska) i z opłatą za zmarnowaną żywność.

Webinaria można obejrzeć po zalogowaniu się platformy Akademii Umiejętności Eurocash.

PODCASTY

Można także wysłuchać serii podcastów z poradami prawnika. Poruszają one tak ważne tematy jak:

zawieranie umowy z organizacją pożytku publicznego (organizacją charytatywną),

realizowanie w praktyce zapisów takiej umowy,

prawidłowe naliczanie opłaty za zmarnowaną żywność.

Wszystkie podcasty dostępne są na kanale YouTube: „Szanujemy, nie marnujemy – podcasty”.

E-PODRĘCZNIKI

Wartościową lekturę z wieloma przydatnymi informacjami i pomysłami stanowią też e-booki. Dla właścicieli sklepów i ich pracowników przygotowany został specjalny podręcznik z informacjami o problemie marnowania żywności, poradami, komentarzami ekspertów oraz linkami do stron, badań i artykułów. O podręczniku pisaliśmy już także tutaj. Pozostałe e-booki dotyczą porad, jak ograniczyć marnowanie żywności w święta oraz dlaczego warto prowadzić odpowiedzialny biznes.

PORADY

W ramach kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!” wypracowane zostały również porady dla konsumentów, jak praktycznie radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i realnie ograniczać marnowanie żywności. Każdy może zapoznać się ze wskazówkami:

jak prawidłowo układać żywność w lodówce,

jak odpowiednio przechowywać owoce i warzywa,

jak robić porządki w kuchni,

jak przechowywać żywność w pojemnikach.

Wskazówki i inspiracje znajdą także konsumenci zainteresowani tematyką niemarnowania żywności. Z myślą o nich powstał cykl przepisów kulinarnych, które w przyjazny sposób pokazują, jak nie marnować żywności w domu i jak wykorzystać resztki z posiłków do przygotowania nowych, pysznych dań.

ANIMACJE Z PRZEPISAMI KULINARNYMI

Na kanale Youtube kampanii dostępne są przepisy z rekomendacjami, dzięki którym ograniczymy marnowanie żywności w kuchni  „Szanujemy, nie marnujemy!”:

owocowy koktajl z mango,

zupę z czerwonych warzyw,

makaronowe kotlety,

jogurt z musem warzywno-owocowym.

[1]Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/przepisy-do-poprawki-wciaz-za-duzo-zywnosci-trafia-do-smieci.html

Szanujemy, nie marnujemy – praktyczne porady i wskazówki
Marnowanie żywności to wyzwanie, z którym mierzy się każdy z nas codziennie. Dlatego obok spełniania obowiązków prawnych, nałożonych przez ustawodawcę, ważna jest także edukacja i realne działania podejmowane lokalnie – przez właścicieli i sprzedawców sklepów detalicznych oraz indywidualnie – przez konsumentów. Grupa Eurocash od trzech lat prowadzi kampanię „Szanujemy, nie marnujemy” w ramach, której przygotowane zostały różne narzędzia edukacyjne, w tym webinaria, podcasty, serie e-podręczników, porad oraz przepisów kulinarnych dostępne poniżej.

Odkąd ustawodawca przewidział możliwość wystawiania elektronicznych paragonów, opinie na ten temat wyrażają zarówno przedsiębiorcy zobowiązani do rejestrowania zakupów na kasach fiskalnych, jak też klienci, którzy tych zakupów dokonują. Firma Deloitte przeprowadziła w lutym 2023 r. badanie, by sprawdzić, na ile Polacy są otwarci na rezygnację z papierowych paragonów. Czy powinny być wycofane i zastąpione e-paragonami? O obawach i o korzyściach związanych z tą ewentualną zmianą piszemy w poniższym artykule.

Wymóg wystawienia paragonu fiskalnego jest określony w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, która precyzuje, że „podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

• w postaci papierowej lub

• w postaci elektronicznej, za zgodą nabywcy, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Rozporządzenie doprecyzowuje także, że w przypadku e-paragonu powinien być on przesłany nabywcy „przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych, bez konieczności podawania jego danych osobowych”. Ta wiedza nie jest jednak powszechna. Jak pokazuje raport firmy Deloitte pt. „Otwartość Polaków na e-paragony”[1] podstawową przeszkodą we wdrożeniu e-paragonów jest kwestia poczucia bezpieczeństwa własnych danych – uważa tak 58% ankietowanych.

Co ważne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawcy nie muszą wydawać e-paragonów i mogą pozostać przy tradycyjnych paragonach.

Większość konsumentów za e-paragonami

Cytowany powyżej raport pokazuje także, że ponad 70% Polaków jest otwartych na korzystanie z e-paragonów, z czego aż 35% entuzjastycznie podchodzi do tego rozwiązania. Najbardziej przychylną grupą są osoby młode, wykształcone i mieszkające w większych miastach. Na otrzymanie przy kasie w sklepie wyłącznie e-paragonu jest gotowych 55% badanych, jednocześnie wciąż 45% ankietowanych nie chce całkowicie rezygnować z papierowego paragonu. Wśród nich 14% Polaków należy do grupy szczególnie opornych, którzy chcieliby zostać jedynie przy wersji papierowej. Dla 53% ankietowanych niechęć do elektronicznej wersji dokumentu łączy się z koniecznością instalowania w telefonie kolejnej aplikacji, która umożliwiałaby jego otrzymanie.

Można jednak sądzić, że gdy tylko pojawią się rozwiązania pozwalające konsumentom w łatwy, bezpieczny i szybki sposób otrzymywać elektroniczne potwierdzenie zakupu, to ich otwartość na e-paragony będzie rosła. Na razie jako najbardziej pożądane metody otrzymania e-paragonu wskazujemy SMS (27%) oraz aplikację agregującą e-paragony (24%) i e-mail (23%).

E-paragony z perspektywy przedsiębiorców

Dla przedsiębiorcy elektroniczny dowód zakupu może wprowadzać istotne usprawnienia i oszczędności finansowe. Ta forma eliminuje na przykład konieczność przechowywania dokumentacji w formie papierowej. Wpływa to również na ograniczenie ryzyka zgubienia paragonu. Dokument jest bezpiecznie przechowywany w tzw. chmurze.  Można go też szybko pobrać (po zalogowaniu się do aplikacji) gdy zajdzie taka potrzeba. Jest to również ogromne ułatwienie na przykład w przypadku zwrotu towaru bądź zgłoszenia reklamacji – nie trzeba mieć przy sobie wydruku. E-paragon pozwala dodatkowo na bieżąco sprawdzać zawarte transakcje i kontrolować wydatki. Wystawianie e-paragonów skraca również czasu obsługi kontrahenta.

I jeszcze jedna, równie istotna zaleta tego elektronicznego systemu – to także zadbanie o środowisko naturalne. E-paragony mają wymiar ekologiczny, nie wymagają wycinki lasów i ogromnego zużycia wody potrzebnej do produkcji papieru.

e-Paragony 2.0.

Warto wspomnieć, że resort finansów we wrześniu 2023 r. udostępnił nową aplikację e-Paragony 2.0, która pozwala kupującym na pobranie dowodu zakupu w elektronicznej wersji, a następnie przechowywanie go w formie e-paragonu. Nowe rozwiązanie opiera się na zasadzie dobrowolności. Sprzedawcy, jak wspominano na początku artykułu, nie mają jeszcze obowiązku wystawiania paragonów w formie elektronicznej.

[1] Raport Deloitte można pobrać na tej stronie: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/deloitte-digital/Articles/czy-polacy-chca-korzystac-z-e-paragonow.html

Papierowe paragony przechodzą do lamusa?
Odkąd ustawodawca przewidział możliwość wystawiania elektronicznych paragonów, opinie na ten temat wyrażają zarówno przedsiębiorcy zobowiązani do rejestrowania zakupów na kasach fiskalnych, jak też klienci, którzy tych zakupów dokonują. Firma Deloitte przeprowadziła w lutym 2023 r. badanie, by sprawdzić, na ile Polacy są otwarci na rezygnację z papierowych paragonów. Czy powinny być wycofane i zastąpione e-paragonami? O obawach i o korzyściach związanych z tą ewentualną zmianą piszemy w poniższym artykule.

Brak wyników wyszukiwania

Spróbuj wyszukać ponownie.