17/1/2024

Rozliczenia, podatki, raporty… o jakich tematach powinien pamiętać właściciel sklepu przez cały rok

Koniec roku i początek nowego to dobry okres na sprawdzenie, czy w prawie, księgowości i sprawach kadrowych nie szykują się jakieś znaczące zmiany. Właściciel sklepu powinien też wiedzieć, co go czeka przez cały rok w kwestii rozliczeń, raportów i podatków, aby skutecznie zarządzać swoim biznesem. Poniżej prezentujemy kluczowe obszary, o których warto pamiętać.

Rozliczenia księgowe i fakturowanie

Przedsiębiorcy prowadzący rozliczenia księgowe przy pomocy księgi przychodów i rozchodów powinni zadbać na koniec roku podatkowego o jej rozliczenie i zamknięcie. Obowiązek ten dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich osób cywilnych rozliczających się w skali podatkowej PIT lub według 19% podatku liniowego. Ważny jest tu limit przychodów netto z tytułu sprzedaży towarów, produktów oraz transakcji finansowych – nie powinien on przekroczyć 2 mln Euro. Jeśli tak się stanie, to przekroczenie tego limitu skutkuje przejściem od nowego roku podatkowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przypominamy też o obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, który obejmie od 1 lipca 2024 r. duże firmy, a od 1 stycznia 2025 r. także małe i średnie (temu zagadnieniu poświęciliśmy oddzielny artykuł); a także o prowadzeniu systematycznej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podatki i raportowanie finansowe

Rozliczenia z urzędem skarbowym będą zależały od sposobu prowadzenia działalności biznesowej. I tak: PIT-28 składają przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (termin do 31 stycznia), PIT-16A – opodatkowani kartą podatkową (do końca stycznia), PIT-36 jest dla rozliczających się na zasadach ogólnych, a PIT-36L – według podatku liniowego. A rozliczający VAT powinni pamiętać o jego korekcie na koniec roku oraz o przygotowaniu się do nowych zasad składania JPK_VAT od następnego roku.

Warto też pamiętać o comiesięcznych lub kwartalnych terminach składania deklaracji CIT, PIT czy VAT, a także upewniać się co do ewentualnych ulg podatkowych dostępnych dla przedsiębiorców.

Rozliczenia z pracownikami

Koniec roku to również czas na rozliczenie roczne zatrudnianych przez właściciela sklepu osób – wysłanie im i urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-11 o pobranych dochodach i zaliczkach, a jednocześnie wykazanie tych zaliczek na deklaracji PIT-4R.

W ciągu roku istotne jest też dbanie o terminowe wypłacanie pensji, opłacanie składek ubezpieczeniowych i składek społecznych.

Spis z natury

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów powinni zadbać również o przeprowadzenie spisu z natury, zwanego też remanentem. Spis ten powinien przedstawiać stan posiadania sklepu na dzień 31 grudnia z wyłączeniem towarów, które zostały sprzedane przed tym dniem, ale z różnych powodów wciąż jeszcze znajdują się w magazynie. Spisane dobra muszą być wycenione w okresie do 14 dni po zakończeniu inwentaryzacji, a uzyskana wartość – wpisana do księgi.

O czym jeszcze warto pamiętać

Jest jeszcze kilka innych obszarów, które mogą być istotne dla właściciela sklepu w prowadzeniu bieżącej działalności biznesowej. Są to przykładowo:

1) zarządzanie płynnością finansową, w tym:

a. monitorowanie przepływów gotówkowych,

b. skrupulatne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami,

2) inwestycje i finansowanie:

a. planowanie nowych inwestycji w sklepie i monitorowanie ich zwrotu,

b. zarządzanie bieżącymi kredytami i innymi formami finansowania,

3) technologia i oprogramowanie:

a. używanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania sklepem, a także zamawiania towaru i wsparcia sprzedaży (np. poprzez promocje i rabaty) – jednym z takich narzędzi jest platforma Eurocash.pl,

b. regularna aktualizacja oprogramowania na wykorzystywanych w prowadzeniu sklepu nośnikach.

Mamy nadzieję, że to zestawienie będzie pomocne.

Życzymy wielu sukcesów i jak najwięcej lojalnych klientów w 2024 roku!

 

Podobne artykuły