15-10-2021

15/10/2021

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Co musisz wiedzieć? Cz.2.

Zapraszamy na kolejny tekst w ramach cyklu „Szanujemy, nie marnujemy!”, z którego dowiesz się, jakie są obowiązki przedsiębiorców w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W poniższym materiale przeczytasz o obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz raportowania w zakresie strat żywności.

Na początek przypominamy, jakie wymogi nakłada ustawa na przedsiębiorcę sprzedającego żywność:

  • Zawarcie umowy z organizacją pozarządową o przekazywanie jej żywności (w celu dalszego wykorzystania tej żywności zanim stanie się ona niezdatna do spożycia).
  • Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w jednostce handlu (czyli w sklepie lub hurtowni).
  • Raportowanie – przygotowywanie raz w roku i przesłanie sprawozdania o ilości marnowanej żywności.
  • Obowiązek uiszczenia opłaty wynikającej z ilości zmarnowanej żywności.
  • Informowanie o wysokości należnej opłaty lub o wartości przekazanej żywności w swoim sprawozdaniu finansowym oraz na stronie internetowej sklepu (jeśli sklep ma stronę www).

Dzisiaj szczegółowo omówimy drugi oraz trzeci z obowiązków, a więc kwestie prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz raportowanie.

Sprawozdanie o marnowanej żywności i opłata za marnowanie żywności

Kolejnym Twoim obowiązkiem jest coroczne sporządzenie raportu dotyczącego ilości zmarnowanej żywności. Sprawozdanie o marnowanej żywności należy złożyć Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie województwa, w którym prowadzisz działalność w zakresie sprzedaży żywności – czyli tam, gdzie znajduje się Twój sklep lub hurtownia. Sprawozdanie musi mieć formę pisemną według wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw klimatu. Możesz je złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

Sprawozdanie zawiera dane o całkowitej masie marnowanej żywności w danym roku oraz wysokości należnej opłaty. Dokument trzeba złożyć do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie, czyli do 31 marca 2022 roku za rok 2021. Pamiętaj o tym, że sprawozdanie przygotowuje się na podstawie posiadanych dokumentów i danych, a to z kolei oznacza, że musisz na bieżąco dokumentować ilość żywności przekazywanej organizacji pozarządowej oraz ilość żywności przeznaczonej do zniszczenia jako odpady.

Co grozi za niezłożenie sprawozdania o marnowanej żywności?

Grzywna, która jest orzekana w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. Sprawozdanie jest ważne również dlatego, że na jego podstawie oblicza się opłatę za marnowanie żywności, którą będziesz musiał zapłacić. O tym przeczytasz więcej w kolejnym tekście w ramach naszego cyklu.

Obowiązek organizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych

Ustawa zobowiązuje Cię nie tylko do minimalizowania marnotrawstwa we własnym zakresie, lecz również do podejmowania prób oddziaływania na konsumentów.

Raz w roku – przez okres co najmniej 2 kolejnych tygodni – jesteś zobowiązany do prowadzenia w swoim sklepie lub hurtowni kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Celem kampanii jest uświadamianie konsumentów, edukowanie ich oraz promowanie właściwych postaw w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. Powinny one być prowadzone we współpracy z organizacją pozarządową, z którą zawarłeś umowę o nieodpłatne przekazywanie żywności. Ich zakres i kształt warto określić wcześniej w umowie zawieranej z taką organizacją.

Prowadzone akcje mogą obejmować różne działania, np.:

  • wywieszenie w sklepie lub hurtowni plakatów,
  • emitowanie z głośników nagrań zawierających odpowiednie treści edukacyjne,
  • organizowanie konkursów (z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o grach hazardowych),
  • inne formy przekazu.

Fakt zorganizowania kampanii oraz jej koszty warto udokumentować.

Tekst przedstawia stan prawny na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Już jest! Zobacz nasz podręcznik "Szanuję, nie marnuję!".

       

Podobne artykuły