07-05-2019

7/5/2019

PPK - rewolucja w systemie emerytalnym. Sprawdź co musisz wiedzieć

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jest ona elementem trzeciego filaru emerytalnego.  Pracowniczy Plan Kapitałowy to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Istotą programu jest systematyczne gromadzenie oszczędności, które będą wypłacane po przejściu na emeryturę.

Co trzeba wiedzieć o PPK - Pracowniczym Planie Kapitałowym

PPK to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, skierowany do osób zatrudnionych, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. To, co odróżnia ten program od obecnie działających w ramach III filaru (IKE, IKZE i PPE) to fakt, że w składce partycypują pracodawcy, pracownik oraz państwo. Co miesiąc, na indywidualny rachunek pracownika zarządzany przez wybraną instytucję finansową, trafiać będą wpłaty pracodawcy i pracownika. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłatę roczną.

Kogo dotyczy obowiązek wdrożenia PPK?

Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadza do ZUS składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ma obowiązek utworzenia w firmie PPK. Nie ma tutaj znaczenia forma prawna umowy na podstawie której wykonywane są obowiązki pracownicze - może to być umowa o pracę, umowa-zlecenie lub umowa agencyjna. Dla pracownika program jest dobrowolny, może z niego zrezygnować składając odpowiedni wniosek w firmie.

Do programu automatycznie zapisywane są osoby pracujące, która ukończyły 19 lat i nie przekroczyły wieku 55 lat.  Starsi pracownicy mogą wystąpić z prośbą o dołączenie do programu, jednak pod warunkiem, że nie ukończyli 70 roku życia.

Ile wynoszą składki?

Podstawowa składka pracownika wynosi 2 procent jego wynagrodzenia. Pracownik może zwiększyć wysokość składki, dopłacając kolejne 2 procent. Pracodawca co miesiąc odprowadza kwotę w wysokości 1,5 procent wynagrodzenia. Dodatkowo, może dobrowolnie powiększyć ją o dodatkowe 2,5 procent, np. w ramach programów motywacyjnych. Budżet państwa wnosi opłatę powitalną w wysokości 250 zł. Deklaruje też, że co roku będzie dopłacał do zebranej kwoty 240 zł.

PPK - Pracowniczy Plan Kapitałowy

Od kiedy obowiązują?

Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami, aż do 2021 roku, w zależności od wielkości firmy
i liczby zatrudnionych osób. Małoformatowe sklepy będą zobowiązane do zastosowania nowych przepisów
w połowie roku 2020, jeśli zatrudniają co najmniej 20 pracowników lub w styczniu 2021 roku, jeśli mają ich mniej. Choć dziś termin ten wydaje się odległy, to czasu aby się dobrze przygotować jest już mało.

Harmonogram przystępowania do PPK

  • zatrudniający powyżej 250 osób (3,3 mln) - 1 lipca 2019;
  • od 50 do 249 osób (2 mln) - 1 stycznia 2020;
  • od 20 do 49 osób (1,1 mln) - 1 lipca 2020;
  • dla pozostałych podmiotów - 1 stycznia 2021.

Gdzie są zgromadzone środki z PPE?

Pracownicze Programy Kapitałowe są zarządzane przez instytucje finansowe posiadające licencję Komisji Nadzoru Finansowego. O wyborze instytucji decyduje pracodawca. Gromadzone na rachunkach PPK środki, będą lokowane w fundusze inwestycyjne. Każdy uczestnik programu zostanie automatycznie przypisany do wybranej instytucji finansowej. Pełna lista podmiotów, które mają uprawnienia do zarządzania środkami w ramach PPK, będzie dostępna na stronie www.mojeppk.pl

Pamiętaj! PPK to obowiązek pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek dokonywania wpłat do PPK. Jeśli nie będzie się wywiązywał z nałożonego przez ustawę obowiązku, zapłaci grzywę w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Proces będzie kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

       

Podobne artykuły