15-04-2020

15/4/2020

Tarcza antykryzysowa - co powinniśmy wiedzieć o świadczeniach postojowych?

Epidemia COVID-19 trwa. Wciąż odnotowujemy nowe przypadki zachorowań, obowiązują ograniczenia w handlu i działalności usługowej, zamknięte są przedszkola i szkoły,  nadal nie możemy też swobodnie się poruszać.

W tej sytuacji warto skupić się na pomocy, którą państwo zaoferowało przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej.

Pełny tekst ustawy dostępny w Dzienniku Ustaw

Tarcza ta obejmuje wiele rodzajów pomocy, jednak nie ze wszystkich można lub warto skorzystać w konkretnej sytuacji.

Nasz ostatni artykuł dotyczył zwolnienia ze składek na ZUS. Dziś chcemy przedstawić zasady przyznawania rządowego wsparcia w formie świadczenia postojowego dla przedsiębiorców oraz dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Na czym polega świadczenie postojowe?

Przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, u których w firmie doszło do przestoju, mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie odpowiadającej 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł  (Rozporzedzenie Rady Ministrów o wysokości minimalnego wynagrodzenie w 2020 r.)

Świadczenie można otrzymać tylko raz i jest ono wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nawet jeśli świadczenie postojowe przysługuje nam z kilku różnych powodów (na przykład na podstawie różnych umów), możemy się ubiegać tylko o jednorazową zapomogę. Wypłata następuje przelewem na rachunek bankowy. Ponieważ ustawa nie przewiduje innej formy płatności, koniecznie trzeba mieć konto – nie przyniesie go nam listonosz.

Jakie warunki dokładnie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe?

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzonej działalności. Ponadto ze wsparcia mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli w następstwie COVID-19 doszło do przestoju u ich zleceniodawcy lub zamawiającego, czyli po prostu w firmie, dla której osoby te pracują na podstawie umów cywilnoprawnych.

Trudno powiedzieć, co ustawodawca miał na myśli, pisząc o przestoju w następstwie COVID-19, ustawa bowiem nie zawiera żadnej formalnej definicji.

Można przyjąć, że mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy jesteśmy gotowi do wykonywania działalności czy świadczenia usług (mamy  miejsce, materiał, narzędzia, moce przerobowe, towar na sprzedaż, itp.), jednak wskutek pandemii COVID-19 nie możemy wykonywać tej działalności czy usług, na przykład z powodu wprowadzenia zakazu przemieszczania się lub zakazu prowadzenia określonej działalności.

Trzeba pamiętać, że jest to pomoc dla osób zamieszkujących legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przysługuje tylko wtedy,  osoby te nie podlegają jednocześnie ubezpieczeniu społecznemu z innych tytułów, na przykład na podstawie umowy o pracę.

Mamy więc trzy warunki, które dotyczą wszystkich, którzy chcą otrzymać to świadczenie:

  1. Wystąpienie przestoju w następstwie COVID-19 (niestety nie mamy w ustawie dokładnej jego definicji),
  2. Legalne zamieszkiwanie na terytorium Polski (niezależnie od obywatelstwa),
  3. Niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu na innej podstawie.

Jednak nie są to wszystkie warunki, które trzeba spełnić. Pozostałe różnią się w zależności od sytuacji konkretnej osoby.

Przedsiębiorcy

Świadczenie będzie przysługiwało przedsiębiorcy, jeśli rozpoczął swoją działalność przed 1 lutego 2020 r., czyli najpóźniej 31 stycznia 2020 r. zarejestrował się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W zależności od tego, czy przedsiębiorca zawiesił działalność, czy nie, będzie musiał spełnić nieco inne warunki.

W przypadku przedsiębiorcy, który nie zawiesił działalności, świadczenie przysługuje mu, jeżeli przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i jednocześnie nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obowiązującego na dzień złożenia wniosku). Aktualnie jest to 15 595,74 zł.

Jeśli zatem chcemy złożyć taki wniosek w kwietniu, to musimy w pierwszej kolejności ustalić, jaki był nasz PRZYCHÓD (nie chodzi o dochód!) w marcu. Musi być on mniejszy od kwoty 15 595,74 zł i jednocześnie o co najmniej 15% niższy od przychodu, jaki osiągnęliśmy w lutym 2020 r.

Sytuacja przedsiębiorcy, który zawiesił działalność gospodarczą, wygląda trochę inaczej.

Przede wszystkim zawieszenie działalności musi nastąpić po 31 stycznia 2020 r., czyli najwcześniej 1 lutego 2020 r. (jeżeli zawiesiliśmy działalność w styczniu 2020 r. lub wcześniej, świadczenie postojowe nam się nie należy).

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 r. również muszą sprawdzić swój przychód za miesiąc poprzedzający miesiąc składania wniosku. Przychód ten nie może być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obowiązującego na dzień złożenia wniosku), czyli obecnie od 15.595,74 zł.

Nie ma tu jednak warunku zmniejszenia się przychodu w stosunku do wcześniejszego miesiąca. A zatem, jeśli chcemy złożyć wniosek w kwietniu, sprawdzamy, jaki osiągnęliśmy przychód w marcu i jeśli nie jest on wyższy niż 15.595,74 zł., to możemy ubiegać się o świadczenie postojowe.

UWAGA! Warunki dotyczące wysokości przychodu nie dotyczą przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie karty podatkowej, którzy korzystali ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (czyli u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł). Wysokość przysługującego tym osobom świadczenia wynosi 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł.

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

Zacznijmy od tego, o jakie umowy cywilnoprawne dokładnie chodzi. Otóż chodzi o:

  1. Umowę agencyjną,
  2. Umowę zlecenia,
  3. Inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, czyli o umowę-zlecenie w potocznym rozumieniu (np. umowa o nauczanie języka, czynności biurowe, obsługiwanie klientów zleceniodawcy),
  4. Umowę o dzieło.

Umowa ta musi być zawarta najpóźniej 31 stycznia 2020 r. Jeśli ktoś zawarł taką umowę w lutym 2020 r. (lub później), to nie będzie mógł się ubiegać o świadczenie postojowe.

Również w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych konieczne jest ustalenie wysokości PRZYCHODU za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku – nie może on być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli aktualnie 15.595,74 zł.

Jeśli więc chcemy złożyć wniosek w kwietniu, to – podobnie jak w przypadku przedsiębiorcy – sprawdzamy przychód z marca i jeśli nie był on wyższy niż 15 595,74 zł, możemy złożyć wniosek o świadczenie postojowe.

UWAGA! W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 1300 zł., świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych, czyli nie więcej niż 1300 zł.

Jak ubiegać się o świadczenie postojowe?

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego wnosi się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy wnoszą go BEZPOŚREDNIO do ZUS.

Link do wniosku, który składa przedsiębiorca.

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych składają wniosek ZA POŚREDNICTWEM swojego zleceniodawcy lub zamawiającego, który przekazuje go do ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć kopię umowy.

Link do wniosku, który składa zleceniodawca lub zamawiający.

Oba wnioski obejmują oświadczenia, które składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek poinformować szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu, którą zadeklarowaliśmy, on zaś z kolei ma obowiązek poinformować ZUS o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.

Wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym stan epidemii zostanie zakończony, choć można złożyć go już teraz.

Wniosek możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (link do intstrukcji jak złożyć wniosek).
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS), jednak ten sposób to raczej ostateczność. W związku z nawałem wniosków o różne świadczenia, z jakim zmaga się teraz ZUS, lepiej mieć i zachować potwierdzenie jego złożenia.

Termin wypłaty przez ZUS świadczenia postojowego nie jest niestety doprecyzowany. Mianowicie ZUS ma wypłacić świadczenie postojowe „niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania”. Warto zatem złożyć wniosek kompletny i starannie wypełniony, gdyż wszelkie braki będą opóźniały wypłatę świadczenia.

Co zrobić, jeśli ZUS odmówi nam wypłaty świadczenia?

Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, otrzymamy przelew.

Jeśli natomiast ZUS odmówi nam wypłaty świadczenia, wyda decyzję, od której możemy się odwołać do sądu (zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, w którym uregulowane jest postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych).

Warto pamiętać, że odwołanie od decyzji ZUS trzeba złożyć w ciągu 30 dni. Mimo że kierowane jest do sądu, to składa się je za pośrednictwem ZUS (czyli to do ZUS trzeba je wysłać, a ZUS przekaże je dalej do sądu). Sąd zbada, czy ZUS słusznie odmówił wypłaty świadczenia postojowego.

UWAGA! W tym wpisie podajemy, że limit przychodu pozwalający ubiegać się o świadczenie postojowe wynosi 15 595,74 zł. To trzykrotność kwoty 5198,58 zł, bo takie było przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r.

Poniżej  komunikat Prezesa GUS w tej sprawie
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2019-r-,271,27.html.

Trzeba jednak pamiętać, że 12 maja 2020 r. Prezes GUS opublikuje nowy wskaźnik – za pierwszy kwartał 2020 r. Wówczas zmieni się limit przychodu, o którym tutaj piszemy.

W kolejnych artykułach opiszemy zasady przyznawania innych form pomocy dla przedsiębiorców. Informacji o pomocy państwa możesz szukać również na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy.

Zastrzeżenie

Cel niniejszych materiałów jest wyłącznie informacyjny. Mają one charakter edukacyjny i ogólny. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jak indywidualnej porady prawnej. Grupa Eurocash zastrzega sobie prawo do zmiany treści, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa - co warto wiedzieć

Opublikowano 15.04.2020

       

Podobne artykuły