22-03-2021

22/3/2021

Tarcza 8.0 – wszystko, co musisz wiedzieć jako przedsiębiorca! Cz.2.

Poniżej znajdziesz dalszy ciąg artykułu o tzw. „Tarczy 8.0”. Dowiedz się, czy przysługuje Ci pomoc od Państwa, w jakim zakresie oraz jakie są wymogi formalne.

Część 1. Znajdziesz tutaj.

2. Tarcza 8.0. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe – kto może się ubiegać?

Aby otrzymać dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe, trzeba spełniać łącznie następujące warunki:

 1. Przedsiębiorca musiał na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności konkretnym kodem PKD[i]. Również w tym przypadku, aby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem przeważającej działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy w rejestrze REGON według stanu na dzień 30 listopada 2020 roku.
 2. Przedsiębiorca otrzymał już co najmniej jedno ze świadczeń postojowych w ramach przeciwdziałania COVID-19 (o tych świadczeniach pisaliśmy w tym artykule: Tarcza antykryzysowa - co powinniśmy wiedzieć o świadczeniach postojowych?)
 3. Przychód z działalności uzyskany jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, analogicznym miesiącu poprzedniego roku lub we wrześniu 2020 r.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2080 zł albo 1300 zł) – o szczegółowych zasadach obliczania jego wysokości przeczytasz w tym artykule: Tarcza antykryzysowa - co powinniśmy wiedzieć o świadczeniach postojowych?

Świadczenie postojowe – ile razy przysługuje?

1) jednokrotnie – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności konkretnym kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;

2) maksymalnie dwukrotnie – w przypadku, gdy przeważająca działalność danego przedsiębiorcy oznaczona jest kodem 91.02.Z;

3) maksymalnie trzykrotnie – w przypadku pozostałych kodów, dla których dedykowana jest ta forma pomocy.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD6) należy złożyć elektronicznie pod tym adresem: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi. Nie ma możliwości, by złożyć go listownie bądź osobiście. Należy go złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

3. Tarcza 8.0. Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców

Dotacja z Funduszu Pracy – podstawowe informacja

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może udzielić mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie dokładnie koszty można pokryć z tego typu dotacji pisaliśmy w tym artykule: Przewodnik po Tarczy antykryzysowej - co powinieneś wiedzieć o dofinansowaniu kosztów przez starostę?.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł i można ją otrzymać tylko raz. Nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Jeśli jednak przedsiębiorca wydał otrzymane środki niezgodnie z przeznaczeniem, będzie je musiał zwrócić. Starosta bowiem (w ciągu 3 lat od udzielenia dotacji) może przeprowadzić kontrolę i sprawdzić, w jaki sposób została ona spożytkowana. Podstawą do zwrotu dotacji jest również odmowa poddania się takiej kontroli.

Dotacja z Funduszu Pracy – kto może otrzymać?

Jednorazowa dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który:

 • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami[ii] – przedmiot przeważającej działalności podaje się na podstawie danych z rejestru REGON według stanu na dzień 30 listopada 2020 roku;
 • uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższy o minimum 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub miesiącu analogicznym do roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.;
 • w dniu 30 listopada 2020 roku jego działalność nie była zawieszona.

Dotacja przysługuje dwukrotnie w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności konkretnym kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, zaś w przypadku pozostałych kodów, dla których dedykowana jest ta forma pomocy, przysługuje trzykrotnie.

Dotacja z Funduszu Pracy – kto to jest mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przynajmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro (lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

Natomiast mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przynajmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro (lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro),
 • nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Dotacja z Funduszu Pracy – jak otrzymać?

Jeśli przedsiębiorca spełnia powyższe warunki, musi złożyć wniosek o przyznanie dotacji najpóźniej do 31 maja 2021 r. Należy tego dokonać elektronicznie do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Tarcza 8.0. Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku

Zwolnienie z opłacania składek – komu przysługuje?

Prawo do zwolnienia z opłacania składek za listopad przysługuje przedsiębiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • był zgłoszony jako płatnik składek najpóźniej dnia 1 listopada 2020 roku,
 • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził przeważającą działalność oznaczoną wymienionym w ustawie kodem PKD[iii],
 • uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższy o minimum 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub miesiącu analogicznym do roku poprzedniego, lub we wrześniu 2020 r.;
 • złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku do 31 marca 2021 r. (chyba, że jest zwolniony z obowiązku ich składania).

Zwolnienie z opłacania składek – jakich składek dotyczy?

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych należne za styczeń 2021 roku albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Będzie ono przysługiwać niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeżeli zostały opłacone, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek można wystąpić z wnioskiem o ich zwrot (chyba że przedsiębiorca ma inne zaległości w ZUS). Jeśli przedsiębiorca nie wystąpi o zwrot zapłaconej składki, zostanie ona potraktowana jako nadpłata i zaliczona na kolejne składki.

Ponadto płatnicy składek prowadzącym, na dzień 30 listopada 2020 r., działalność oznaczoną konkretnymi kodami[iv] według PKD (jako rodzaj przeważającej działalności) mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za luty 2021 r., jeśli spełnią pozostałe wymienione powyżej warunki. Zwróć jednak uwagę, że to zwolnienie obejmuje inne kody PKD!

Zwolnienie z opłacania składek – jak uzyskać?

Należy pamiętać, że zwolnienie następuje na wniosek, który można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, którą znajdziesz pod tym adresem: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku można złożyć tylko do 30 kwietnia 2021 roku.

5. Tarcza 8.0. Zwolnienie z opłaty targowej

Zgodnie z nowym art. 31zzm ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Chodzi o opłatę, którą co do zasady może wprowadzić rada gminy lub miasta, a którą pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które sprzedają na targowiskach.

W 2021 roku nie będzie ona pobierana, nawet jeśli w konkretnej gminie taka opłata obowiązuje.

Informacji o pomocy państwa możesz szukać również na rządowej stronie https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy.

Zastrzeżenie

Cel niniejszych materiałów jest wyłącznie informacyjny. Mają one charakter edukacyjny i ogólny. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jak indywidualnej porady prawnej. Grupa Eurocash zastrzega sobie prawo do zmiany treści, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

[i] 1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 2) 91.02.Z, 3) 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

[ii] 1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, 2) 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

[iii] 1) 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 2) 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

[iv] 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 371 uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

       

Podobne artykuły