22-03-2021

22/3/2021

Tarcza 8.0 – wszystko, co musisz wiedzieć jako przedsiębiorca! Cz.1.

Obostrzenia związane z epidemią COVID-19, polegające na ograniczeniu funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, a w niektórych branżach nawet na zupełnym zakazie ich działania, doprowadziły do tego, że wielu przedsiębiorców, by przetrwać i utrzymać swoje firmy, zmuszonych jest korzystać z pomocy publicznej. Z poniższego tekstu dowiesz się, czy przysługuje Ci wsparcie w ramach ostatniej nowelizacji Ustawy, tzw. „Tarczy 8.0”, w jakim zakresie oraz jakie są wymogi formalne, by uzyskać pomoc od państwa.

Problem z prowadzeniem firmy i stabilnością biznesu dotyczy nie tylko przedsiębiorców, których działalność jest aktualnie zakazana, lecz również wszelkiej działalności – handlowej lub usługowej – z nimi związanej. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że gospodarka to system naczyń połączonych – nawet jeśli zakazy i obostrzenia dotyczą tylko niektórych jej działów, to szybko przynoszą negatywne skutki również w innych branżach i sektorach.

Dlatego też rząd opracowuje coraz to nowe formy wsparcia przedsiębiorców i modyfikuje już wcześniej wprowadzone rozwiązania. Sytuacja w tym zakresie zmienia się wraz z kolejnymi nowelizacjami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dlatego warto zapoznać się z aktualnymi zmianami.

Ostatnie nowelizacje wprowadzono 21 stycznia 2021 r. Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 159) – można ją znaleźć pod tym adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015901.pdf –  oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które możesz znaleźć tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000037101.pdf

Tarcza 8.0 – kogo dotyczy?

Koniecznie trzeba podkreślić, że wprowadzone obecnie rozwiązania dotyczą tylko wybranych branż, nie zaś wszystkich przedsiębiorców. Chodzi przede wszystkim o te najbardziej dotknięte aktualnymi obostrzeniami, tj.

 • sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
 • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • ruchome placówki gastronomiczne,
 • pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • przygotowywanie i podawanie napojów,
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
 • działalność fotograficzna,
 • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • działalność paramedyczna,
 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - zespół muzyczny,
 • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • działalność obiektów sportowych,
 • działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • pozostała działalność związana ze sportem,
 • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • działalność związana z projekcją filmów,
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
 • nauka języków obcych,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • działalność obiektów kulturalnych,
 • działalność muzeów,
 • sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
 • pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),
 • pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
 • działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
 • działalność organizatorów turystyki.

Zasadniczo na wsparcie mogą liczyć podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności mają wpisane konkretne, wymienione w ustawie kody PKD.  Aby ustalić, czy dany Przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, jaki kod PKD ma wpisany jako przeważającą działalność. Każdy Przedsiębiorca może to zrobić poprzez wyszukiwarkę rejestru REGON pod tym adresem: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx, gdzie musi podać swój numer REGON lub NIP. Jaką działalność oznaczają poszczególne kody PKD, można sprawdzić pod tym adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd.

W tym artykule omówimy najważniejsze aktualnie obowiązujące formy wsparcia wprowadzone powołaną powyżej nowelizacją.

1. Tarcza 8.0. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - kto może otrzymać?

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników może otrzymać przedsiębiorca:

 • który na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności miał wpisane wymienione w ustawie kody PKD[i],
 • którego przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub analogiczne go w poprzednim roku lub we wrześniu 2020 r. (czyli jeśli składamy wniosek w marcu 2021 roku, to sprawdzamy przychód uzyskany w lutym 2021 r., styczniu 2021 r. lub grudniu 2020 roku i jeśli w chociaż jednym z tych miesięcy przychód jest odpowiednio niski, możemy ubiegać się o dofinansowanie).

I tu ważna uwaga – to, jaki dany przedsiębiorca miał kod według PKD na określenie swojej przeważającej działalności, podaje się na podstawie rejestru REGON wg stanu z dnia 30 listopada 2020 roku. Oznacza to, że jakakolwiek zmiana wpisu o przeważającej działalności po tym terminie nie będzie uprawniała do otrzymania tej konkretnej formy wsparcia.

Należy też pamiętać o dodatkowych warunkach, ponieważ pomoc otrzyma tylko przedsiębiorca, który:

 • terminowo regulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy firma ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – na jakie osoby przysługuje dopłata?

Zasadniczo dopłata przysługuje do wynagrodzenia pracownika (a pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy), jednak ustawę stosuje się także odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której (zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także do takiej, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej umowy niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy, który jest rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną – jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Pamiętajmy jednak o pewnych ograniczeniach. Dofinansowanie nie przysługuje bowiem do wynagrodzeń pracowników:

 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (czyli dla wniosku złożonego w marcu 2021 roku znaczenie będzie miało wynagrodzenie osiągnięte w lutym 2021 roku); przy czym wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia liczy się wg dnia złożenia wniosku (wskaźnik ten można sprawdzić tutaj: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2020-roku,271,31.html ),
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku (w tym wypadku liczymy 3 miesiące wstecz od konkretnego dnia złożenia wniosku, a nie ogólnie od miesiąca, w którym wniosek składamy).

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – wysokość

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (zatem jeśli jakiś pracownik zatrudniony jest na pół etatu, to dofinansowanie do jego wynagrodzenia wyniesie 1000 zł).

Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych – przypadających od miesiąca złożenia wniosku – i jest przekazywane w miesięcznych transzach.

Szczególnie istotne jest to, że przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem (nie dotyczy to zatem zwolnienia pracownika w związku z naruszeniem przez niego obowiązków pracowniczych, a także sytuacji, gdy pracownik sam złoży wypowiedzenie).

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 31 marca 2021 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) – właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy – wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Zastrzeżenie

Cel niniejszych materiałów jest wyłącznie informacyjny. Mają one charakter edukacyjny i ogólny. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jak indywidualnej porady prawnej. Grupa Eurocash zastrzega sobie prawo do zmiany treści, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

[i] 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z

       

Podobne artykuły