25-05-2020

25/5/2020

Pytania i odpowiedzi na temat Tarczy antykryzysowej - część 2

Czy mogę wnioskować jednocześnie o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i o zwolnienie ze składek na ZUS?

Tak, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przyznania obu tych form wsparcia.

Szczególy znajedziesz w poniższych artykułach:

Co powinieneś wiedzieć o świadczeniach postojowych?

Co Tarcza antykryszysowa 2.0 zmieniła w zwolneniu ze składek na ZUS?

Czy mogę wnioskować jednocześnie o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP i od starosty?

Tak, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przyznania obu tych form wsparcia, to może wnioskować o oba. Jest jednak pewien warunek: dofinansowania z obu źródeł muszą być przeznaczone na wynagrodzenia (i składki od tych wynagrodzeń) dla różnych, a nie tych samych pracowników.

Czy z pomocy na podstawie art. 15zzd ustawy antykryzysowej (mikropożyczka – pożyczka do 5 tys. zł) może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który składa wniosek o umorzenie składek ZUS na podstawie ustawy antykryzysowej?

Tak. Te formy wsparcia są od siebie niezależne. Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości przeznaczenia dwóch lub więcej dofinansowań ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

Czy mikropożyczkę można łączyć z dofinansowaniem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych?

Tak, jeśli spełnia się warunki uzyskania wsparcia z obu tych instrumentów. Bezwzględnie trzeba jednak pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie dokładnie tych samych kosztów.

Jak należy podpisać elektroniczny wniosek i umowę o mikropożyczkę?

W tej kwestii pojawiało się wiele pytań – różne urzędy udzielały odmiennych informacji na ten temat.

Do wniosku składanego elektronicznie przedsiębiorca powinien dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony internetowej i nie powinien podpisywać go odręcznie! Składając bowiem dokumenty w postaci elektronicznej (wniosek wraz z umową i ewentualnie pełnomocnictwem), podpisuje w sposób elektroniczny cały komplet dokumentacji, w tym umowę.

Czy mogę jednocześnie wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i składek od nich ze środków starosty oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności (też ze środków starosty)?

Nie, ponieważ to pierwsze dofinansowanie przeznaczone jest dla pracodawców, a to drugie tylko dla samozatrudnionych, czyli przedsiębiorców, którzy w ogóle nie mają pracowników. Jeśli spełniamy warunki jednego z tych instrumentów, to automatycznie nie możemy spełniać warunków przyznania drugiego.

O wsparciu pochodzącym ze środków starosty (prezydenta miasta) pisaliśmy wa artykule: Co powienieś wiedzieć o dofinansowaniu kosztów przez starostę

Co należy rozumieć przez to, że mikropożyczka „może być udzielona do wysokości 5000 zł”? Kto decyduje o jej wysokości?

To przedsiębiorca określa we wniosku o udzielenie pożyczki wysokość wsparcia, o które się stara. Urząd przyzna pożyczkę w kwocie wskazanej we wniosku, jednak nie może być ona większa niż 5000 zł.

Czy spółka cywilna może ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy?

Spółka cywilna nie, ale każdy z jej wspólników – owszem.

Każdy wspólnik spółki cywilnej jest „osobnym” przedsiębiorcą.  W związku z tym każdy z nich może ubiegać się o pożyczkę w związku ze swoją działalnością gospodarczą. Trzeba jednak pamiętać, że jedna osoba fizyczna może otrzymać pożyczkę tylko raz, niezależnie od tego, w ilu spółkach cywilnych jest wspólnikiem i czy jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek.

Na temat zasad, na których przyznawana jest mikropozyczka, możesz poczytać w naszym artykule Kto i jak moze otrzymać mikropożyczkę w ramach tarczy antykryzysowej

Czy dopuszczalne jest skorzystanie zarówno z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach instrumentu z FGŚP, jak i w ramach środków od starosty?

Tak, lecz jedynie wtedy, gdy nie będzie ono dotyczyło tych samych pracowników.

Więcej informacji na temat dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP

Czy jeśli prowadzę działalność gospodarczą (nie zatrudniam przy tym nikogo) a jednocześnie mam umowę o pracę i udokumentuję spadek obrotów w swojej działalności, mogę starać się o dofinansowanie części kosztów na prowadzenie działalności ze środków starosty?

Tak. Jednoczesne prowadzenie działalności oraz praca na podstawie umowy o pracę (lub umowy cywilnoprawnej) nie przekreśla możliwości ubiegania się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności ze środków starosty (prezydenta miasta).

Czy jeśli jestem emerytem i prowadzę jednocześnie działalność gospodarczą, a od tej działalności odprowadzam składkę zdrowotną, mogę ubiegać się o zwolnienie z tej składki?

Tak. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji prawie cała składka odliczana jest od podatku dochodowego. Powoduje to, że realna korzyść finansowa z takiego zwolnienia będzie niewielka. Niemniej skoro nie trzeba jej będzie płacić w tym trudnym dla wszystkich okresie, można uznać to za spore ułatwienie.

Czy pracodawca, który nie może wykazać spadku obrotów do analogicznych miesięcy roku poprzedniego, bo nie prowadzi działalności tak długo, może skorzystać z pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń i składek ze środków starosty?

Nie może. Przyznanie tego wsparcia jest ściśle uzależnione od spadku obrotów danej firmy w zestawieniu 2 miesięcy roku bieżącego z odpowiadającymi im miesiącami roku ubiegłego (np. luty i marzec 2019 do lutego i marca 2020). Przedsiębiorca, który stara się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne) lub o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku.

W jaki sposób prawidłowo ustalić wysokość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzb)?

Na szczęście komplet formularzy zawiera m.in. załącznik nr 2, którego częścią są kalkulatory, które umożliwią dokonanie wszelkich obliczeń. Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń znajdziesz na stronie swojego urzędu pracy.

Czy mogę uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS bez zmniejszania wymiaru czasu pracownikom?

Tak, taką pomoc można uzyskać z powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia przez ten urząd naboru wniosków. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku obrotów gospodarczych, czyli zmniejszenia sumy sprzedaży towarów i usług. Cały artykuł na temat tego dofinansowania można znaleźć tutaj: Co powienieś wiedzieć o dofinansowaniu kosztów przez starostę

Czy przedsiębiorca może jednocześnie korzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ZUS i z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników?

Jeśli przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia (w całości lub części) z obowiązku opłacania składek na ZUS, może zwrócić się o dofinansowanie wyłącznie części kosztów wynagrodzeń pracowników, bez dofinansowania składek.

       

Podobne artykuły