25-05-2020

25/5/2020

Pytania i odpowiedzi na temat Tarczy antykryzysowej - część 1

Część wniosków o wsparcie z instytucji państwowych wymaga podania informacji o otrzymanej już pomocy publicznej rekompensującej konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Czym jest pomoc publiczna z powodu COVID-19 w rozumieniu przepisów i co do niej zaliczamy?

Kwestię tę reguluje art. 15zzzh z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w brzmieniu nadanym mu przez Tarczę antykryzysową, której tekst znajdziemy tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf).

Pełna treść przepisu na dole strony

W rozumieniu tego przepisu pomoc publiczna to:

  • zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS (art. 31zo),
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 15p),
  • zwolnienie z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie podatku dochodowego (art. 15za ust. 2 i 31 zy10),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne ze środków starosty lub prezydenta miasta (art. 15zzb),
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników ze środków starosty lub prezydenta miasta (art. 15zzc),
  • przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. (art 15q),
  • mikropożyczka (art. 15zzd),
  • zwolnienia i ulgi udzielane przez organy samorządu terytorialnego, np. zwolnienie z czynszów i opłat za użytkowanie.

Jak wynika z powyższego, świadczenie postojowe nie jest zaliczane do pomocy publicznej.

Złożyłem wniosek o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek na ZUS, a dostałem wiadomość dotyczącą wyłącznie zwolnienia ze składki za marzec. Czy o zwolnienie za pozostałe miesiące będę musiał złożyć dodatkowy wniosek?

Nie. Zwolnienie następuje za każdy miesiąc po złożeniu deklaracji ZUS DRA za dany miesiąc. Jeśli przedsiębiorca wnioskował o zwolnienie ze składek za 3 miesiące, to nie musi już składać dalszych wniosków, wysyła tylko comiesięczne deklaracje.

Czytaj wiecej:

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie częśći wynagrodzeń i należnych składek

Co Tarcza antykryzysowa 2.0 zmieniła w zwolnieniu ze składek na ZUS?

W jakim terminie można wnioskować o mikropożyczkę?

O mikropożyczkę można ubiegać się w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia zbierania wniosków przez powiatowy urząd pracy – właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Trzeba zatem śledzić informacje na stronie internetowej właściwego urzędu pracy – tam bowiem zostanie podana informacja o otwarciu naboru.

Zapoznaj się z naszym artykułem na temat mikropożyczki tutaj: Kto i jak może otrzymać mikropożyczę w ramach Tarczy antykrysyowej?

W jakim terminie można wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek na ZUS?

Wniosek taki można złożyć do 30 czerwca 2020 r. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w naszych artykułach na temat zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne.

W jaki sposób można uzyskać umorzenie mikropożyczki?

Aby pożyczka udzielona ze środków starosty (prezydenta miasta) została umorzona, mikroprzedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez 3 miesiące od jej udzielenia. To podstawowy warunek, ale nie jedyny. Zaraz po spełnieniu tego pierwszego wymogu, czyli po upływie 3 miesięcy od udzielenia pożyczki, należy złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o jej umorzenie. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli nie złoży go w tym terminie, pożyczkę trzeba będzie spłacić. Wzór wniosku o umorzenie pożyczki jest załącznikiem do umowy, którą składa się do urzędu wraz z wnioskiem o udzielenie mikropożyczki.

Czyaj wiecej, jak ubiegać się o mikropożyczkę

Na co można przeznaczyć środki z Tarczy antykryzysowej?

To zależy od tego, o jakiej formie pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej mówimy.

Jeśli to dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie (niezależnie od tego, czy pochodzi ono z FGŚP, czy ze środków starosty), to właśnie na to trzeba je wykorzystać.
Trudniej jest jednak określić, na co można wydać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności ze środków starosty (art. 15 zzc), które „przedsiębiorca może przeznaczyć na pokrycie kosztów działalności”. Przyjąć należy, że nie chodzi tu o takie kwestie jak amortyzacja (maszyn, pojazdów, nieruchomości), gdyż to nie jest wydatek, a jedynie koszt księgowy. Chodzi więc o rzeczywiste potrzeby – czyli o taką sytuację, gdy musimy pieniądze realnie zapłacić. Nie mogą to być również koszty, co prawda, związane z epidemią, ale niekoniecznie łączące się z naszą działalnością gospodarczą (np. nie możemy kupić za te pieniądze wyposażenia mieszkania czy komputera dla dzieci).
Z powodu braku ustawowej definicji ciężko również w sposób wiążący powiedzieć, na co można wydać mikropożyczkę (art. 15zzd). Ustawa mówi o „bieżących kosztach prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”. Oczywiście te wydatki również muszą być związane z działalnością gospodarczą. Z pewnością można tu uwzględnić czynsz najmu, raty leasingu, opłaty za media, a także wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne (o ile na te cele nie zostały przyznane środki z innych źródeł).

Dodatkowo, jeśli weźmiemy po uwagę, że w przepisie dodano słowo „bieżące” oraz to, że celem wsparcia jest przetrwanie firm w tym trudnym okresie, należy przyjąć, że środki z mikropożyczki nie mogą zostać wydane na inwestycje.

Warto również założyć, że z wydaniem dofinansowania na „bieżące koszty” nie ma co zwlekać i trzeba wykorzystać je do regulowania płatności, gdy tylko takowe się pojawiają.

Z pewnością dofinansowanie w jakiejkolwiek formie to nie karta podarunkowa, którą można przeznaczyć na sfinansowanie przyjemności. Wydatki trzeba przemyśleć, podejść do nich zachowawczo i koniecznie zachować dowody ich poniesienia!

.

#1.

Wsparcie:

1) o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 15za ust. 2, art. 15zzb-15zze, art. 31zo oraz art. 31zy10 ,

2) udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19

- zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

2. Ulgi, o których mowa w art. 15zzze-15zzzg, w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

       

Podobne artykuły