06-05-2020

6/5/2020

Przewodnik po Tarczy antykryzysowej – dofinansowanie części wynagrodzeń i należnych składek

Przewodnik po Tarczy antykryzysowej – dofinansowanie części wynagrodzeń i należnych składek

Tarcza antykryzysowa, czyli rządowy program pomocy przedsiębiorcom w trakcie epidemii COVID-19, obejmuje wiele form wsparcia. Na naszym blogu publikujemy artykuły na temat tych różnych rozwiązań:

Szczególnym problemem, z którym zmagają się przedsiębiorcy w tym okresie, jest zapewnienie środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne.
Jedną z form wsparcia przedsiębiorców doświadczających właśnie takich trudności jest możliwość uzyskania dofinansowania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne ze środków starosty.
Na wstępie warto wyjaśnić, że choć są to środki pozostające zgodnie z ustawą w gestii starosty, to w miastach na prawach powiatu (czyli w większych ośrodkach) funkcję tę pełni prezydent miasta. Rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie zajmują się instytucje i urzędy podległe staroście lub właśnie prezydentowi miasta – w tym wypadku powiatowy urząd pracy.
Rozwiązanie to zostało wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej, a potem nieznacznie je zmodyfikowano w tarczy antykryzysowej 2.0. W tym artykule przedstawiamy aktualny stan prawny. Teksty obu tych ustaw znajdują się tutaj:

Dla kogo przewidziane jest to wsparcie?

To dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, czyli:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (na przykład spółek z ograniczoną odpowiedzialnością),
  • wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W przypadku tej formy pomocy istotna jest wielkość firmy, otrzymać ją bowiem mogą tylko mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy. Oznacza to, że nie mogą z niej skorzystać duże podmioty, czyli takie, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników lub ich roczny obrót netto przekroczył równowartość 50 milionów euro, lub też sumy aktywów ich bilansu przekroczyły równowartość 43 milionów euro.
Jednak rozmiar firmy to nie jedyny warunek, jaki należy spełnić. Ze tego wsparcia może bowiem skorzystać tylko takie przedsiębiorstwo, u którego wystąpił spadek obrotów o co najmniej 30%. Spadek ten obliczamy w następujący sposób: łączny obrót z dowolnych 2 miesięcy (lub dowolnych kolejnych 60 dni) – które przypadają po 1 stycznia 2020 r. a przed dniem poprzedzającym dzień złożenia wniosku – porównujemy z łącznym obrotem z tego samego okresu z poprzedniego roku. Niestety oznacza to, że z tego dofinansowania nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy działają krócej niż rok, ponieważ nie mają do czego porównać obrotu z ostatniego okresu, czyli nie są w stanie wykazać wymaganego spadku obrotów.
Ponadto wsparcie to należy się tylko takiemu pracodawcy, który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (czyli według stanu z 30 września 2019 r.). Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, gdy przedsiębiorca zawarł ugodę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty tych należności.

Poza tym firma ubiegająca się o to świadczenie nie może być zagrożona ogłoszeniem upadłości – czyli musi być w stanie uregulować swoje zobowiązania pieniężne, których termin płatności już minął.

Dodatkowo nie może otrzymać tego dofinansowania pracodawca, który uzyskał świadczenie na te same koszty z innych środków publicznych (na przykład ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – o tym rodzaju pomocy pisaliśmy tutaj https://grupaeurocash.pl/blog/tarcza-antykryzysowa-dofinansowanie-wynagrodzen-pracownikow-z-fgsp

Wsparcie przysługuje nie tylko na dofinansowanie wynagrodzeń osób fizycznych, które zawarły z pracodawcą umowy o pracę (w tym o pracę nakładczą, która zdarza się już rzadko), ale też na umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług (osoby te jednak muszą podlegać obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych na podstawie konkretnej umowy u tego pracodawcy). Dlatego też należy pamiętać, że świadczenie nie będzie przysługiwało na przykład na zleceniobiorcę, który jest studentem i nie są odprowadzane za niego składki na ubezpieczenie społeczne.
Uzyskanie dofinansowania nie jest uzależnione od wysokości wynagrodzenia danego pracownika!
Nie ma też – w ramach tej konkretnej formy wsparcia – konieczności zawierania z pracownikami porozumienia dotyczącego wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Na czym polega to świadczenie?

Polega na dofinansowaniu części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Konkretna wysokość świadczenia zależy o tego, jak bardzo u danego pracodawcy spadły obroty.
I tak w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% wsparcie przysługuje w wysokości, która nie przekracza sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem i składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń. Jednak nie może to być więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez pracodawcę za każdego pracownika, czyli na przykład 1300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 2600 zł, jego wysokość w 2020 r. można potwierdzić tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001778/O/D20191778.pdf) plus 50% składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej odprowadzanej przez pracodawcę.
Jeśli obroty spadły o co najmniej 50%, pomoc przysługuje w wysokości, która nie przekracza sumy 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem i składek od tych wynagrodzeń, jednak nie może być wyższa niż 70% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez pracodawcy za każdego pracownika, czyli 1820 zł (70% minimalnego wynagrodzenia) + 70% składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej odprowadzanej przez pracodawcę.
Natomiast przedsiębiorca, który doświadczył spadku obrotów o co najmniej 80%, otrzyma wsparcie w wysokości, która nie przekracza sumy 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i składek od tych wynagrodzeń, jednak nie będzie ono większe niż 90% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez pracodawcę za każdego pracownika, czyli 2340 zł (90% minimalnego wynagrodzenia) plus 90% składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej odprowadzanej przez pracodawcę.
Pozostałą część wynagrodzenia i składek firma musi zapłacić z własnych środków.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Wniosek o udzielenie tego wsparcia ze środków starosty (lub jak już wspominaliśmy prezydenta miasta) składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników. Czas na złożenie wniosku to 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Trzeba zatem koniecznie monitorować stronę internetową „swojego” urzędu pracy i na bieżąco śledzić, czy został ogłoszony nabór wniosków.
Formularze wniosków znajdują się na stronach powiatowych urzędów pracy, na przykład tutaj: https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
Złożenie wniosku jest możliwe poprzez:

  1. serwis praca.gov.pl po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (ePUAP),
  2. w postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu pracy,
  3. osobiście w urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w skrzynce podawcza.

Wniosek taki zawiera oświadczenia o spadku obrotów, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w płaceniu podatków i ZUS do końca trzeciego kwartału 2019, statusie mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, ich wynagrodzeniu i należnych składkach społecznych. Należy też podać numer rachunku bankowego.
Trzeba pamiętać, że wszystkie informacje podajemy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie zawartej umowy, którą załącza się do wniosku. Jej wzór również znajdziemy na stronie powiatowego urzędu pracy, na przykład tutaj: https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
Jest wypłacane firmie w transzach miesięcznych, przez maksymalnie 3 miesiące. Za każdym razem, by otrzymać pieniądze za dany miesiąc, trzeba złożyć oświadczenie o zatrudnianiu w tym miesiącu pracowników objętych dofinansowaniem oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z nich i składek na ZUS, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Ważne jest, że przedsiębiorca nie może zwolnić pracowników objętych tym świadczeniem przez cały okres jego trwania. Jeśli nie dotrzyma tego warunku, będzie musiał zwrócić otrzymane środki (bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika) w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

Zastrzeżenie

Cel niniejszych materiałów jest wyłącznie informacyjny. Mają one charakter edukacyjny i ogólny. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jak indywidualnej porady prawnej. Grupa Eurocash zastrzega sobie prawo do zmiany ich treści, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

       

Podobne artykuły