14-05-2020

14/5/2020

Przewodnik po Tarczy antykryzysowej - co powinieneś wiedzieć o dofinansowaniu kosztów przez starostę?

Tarcza antykryzysowa – uregulowana w ustawie z 31 marca 2020 r. zawiera rozwiązania mające pomóc zarówno pracodawcom, jak i tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników.

Zobacz kolejne wersje Tarczy antykryzysowej:

O pomocy dla przedsiębiorców, którzy są jednocześnie pracodawcami, pisaliśmy w naszych poprzednich artykułach o Tarczy antykryzysowej, w szczególności o ułatwieniach dla pracodawców, dofinansowaniu wynagrodzeń oraz świadczeniach postajowych.

W dzisiejszym artykule skupimy się na dofinansowaniu części kosztów działalności dla samozatrudnionych, czyli dla przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i którzy nie zatrudniają żadnych pracowników.

Na czym polega ta pomoc?

Jest to dofinansowanie w wysokości 50%, 70% lub 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, które przedsiębiorca może przeznaczyć na pokrycie kosztów działalności. Wysokość dofinansowania zależy od tego, jaki spadek obrotów w swojej firmie odnotował dany przedsiębiorca. Jest ono wypłacane miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

To wsparcie finansowane jest ze środków starosty. W miastach na prawach powiatu (czyli w dużych miastach, na przykład Warszawie, Poznaniu, Szczecinie czy Jeleniej Górze) organem, który rozdziela tę pomoc, jest prezydent miasta. I starosta, i prezydent działają w tym przypadku za pośrednictwem podległych sobie urzędów, czyli powiatowych urzędów pracy.

Kto może się ubiegać się o to dofinansowanie?

O wsparcie może się ubiegać przedsiębiorca, który:

 • jest osobą fizyczną (czyli ta forma pomocy nie należy się spółkom prawa handlowego, np. spółce jawnej, czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością); kategoria ta obejmuje jednak wspólników spółki cywilnej (podkreślamy: wspólników spółki, a nie spółkę jako całość),
 • nie zatrudnia pracowników,
 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (czyli według stanu z 30 września 2019 r.),
 • nie jest zagrożony ogłoszeniem upadłości – inaczej mówiąc, może uregulować swoje zobowiązania pieniężne, których termin płatności już minął,
 • odnotował spadek obrotów w następstwie wybuchu epidemii COVID-19.

Jak ustalić spadek obrotów uprawniający do otrzymania pomocy?

Żeby to obliczyć, bierzemy 2 dowolne miesiące przypadające od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku (za miesiąc uważa się także 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych – w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego). Obliczamy łącznie obrót za ten okres i porównujemy go do obrotu, jaki osiągnęliśmy w tym samym czasie w zeszłym roku. Jeśli spadek obrotów jest większy niż 30%, możemy ubiegać się o to dofinansowanie.

Z tej metody obliczania spadku obrotów wynika, że wsparcie to zostanie przyznane tylko tym przedsiębiorcom, którzy działają ponad rok – jeśli bowiem prowadzisz działalność krócej, nie będziesz mieć z czym porównać aktualnych obrotów i nie będziesz w stanie ustalić spadku obrotów na potrzeby tej konkretnej formy wsparcia (być może jednak spełniasz warunki otrzymania innego finansowania).

Na czym polega to świadczenie?

Polega ono na dofinansowaniu części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Konkretna wysokość świadczenia zależy o tego, jak bardzo u danego przedsiębiorcy spadły obroty.

I tak w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% wsparcie przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli na przykład 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 2600 zł, jego wysokość w 2020 r. można potwierdzić tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001778/O/D20191778.pdf).

Jeśli obroty spadły o co najmniej 50%, pomoc przysługuje w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 1820 zł miesięcznie.

Natomiast przedsiębiorca, który doświadczył spadku obrotów o co najmniej 80%, otrzyma wsparcie w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2340 zł miesięcznie.

Środki są przekazywane co miesiąc.

Jak ubiegać się o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma na to 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Trzeba zatem dokładnie śledzić stronę internetową urzędu pracy i wypatrywać na niej takiej informacji.

We wniosku wśród licznych oświadczeń, które podpisujemy, znajduje się też i takie: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Podpisując wniosek, oświadczamy, że:

 • w związku z epidemią wystąpił u nas spadek obrotów gospodarczych w wymaganej wysokości,
 • nie występują przesłanki do ogłoszenia naszej upadłości,
 • nie zalegamy w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (czyli według staniu z 30 września 2019 r.),
 • przeznaczymy dofinansowanie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo trzeba podać numer rachunku bankowego, ponieważ ustawa nie przewiduje wypłaty świadczenia w gotówce.

Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy w formie:

 • tradycyjnej (pocztą lub osobiście w urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym) lub
 • elektronicznej (za pośrednictwem strony: https://www.praca.gov.pl).

Ponieważ wsparcie jest udzielane na podstawie umowy zawartej ze starostą (lub z prezydentem miasta) należy również ją dołączyć do wniosku. Jest ona dostępna pod tym adresem: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Uzyskane w ten sposób środki możemy przeznaczyć na sfinansowanie „części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”. W ustawie nie sprecyzowano, o jakie koszty chodzi. Z pewnością będą to wydatki związane z prowadzeniem firmy, takie jak czynsz najmu, raty leasingu, podatki, składki na ZUS (jeśli przedsiębiorca nie został z nich zwolniony), telefon czy Internet. Nie możemy natomiast za te pieniądze nabywać towarów i usług, które co prawda są związane z epidemią, jednak nie stanowią kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (zakup komputera, żeby mogło niego korzystać dziecko w czasie zdalnego nauczania, nie będzie mógł być zaliczony do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, choć z pewnością jest związany z epidemią i z pewnością ułatwi nam pracę).

Należy też pamiętać, że jeśli przedsiębiorca otrzymał już inne środki publiczne na dane koszty prowadzenia działalności gospodarczej, to nie może na te same koszty wnioskować jeszcze o to świadczenie. Innymi słowy – jeśli otrzymamy na przykład mikropożyczkę (o której pisaliśmy tutaj: https://grupaeurocash.pl/blog/kto-i-jak-moze-otrzymac-mikropozyczke-w-ramach-tarczy-antykryzysowej) i przeznaczymy ją na podatki i składki, to dofinansowanie, o którym jest tu mowa, musimy przeznaczyć na inne koszty funkcjonowania naszej firmy.

Tarcza antykryzysowa nie określa trybu, w jakim organy przyznające wsparcie mogą skontrolować przedsiębiorcę, który je otrzymał. Przypomnijmy jednak, że wniosek o dofinansowanie obejmuje również oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną, że środki zostaną przeznaczone na koszty prowadzenia działalności.

Dodatkowo trzeba wiedzieć, że przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Jeśli pomimo uzyskanego wsparcia przedsiębiorca przestanie prowadzić działalność, będzie musiał zwrócić otrzymane pieniądze bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Zwrot musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zastrzeżenie

Cel niniejszych materiałów jest wyłącznie informacyjny. Mają one charakter edukacyjny i ogólny. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jak indywidualnej porady prawnej. Grupa Eurocash zastrzega sobie prawo do zmiany ich treści, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

       

Podobne artykuły