24-04-2020

24/4/2020

Kto i jak może otrzymać mikropożyczkę w ramach Tarczy antykryzysowej?

Mikropożyczka na koszty prowadzenia działalności w kwocie do 5000 zł to kolejne rozwiązanie, które wprowadzono w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, a następnie zmodyfikowano w jej aktualizacji, zwanej tarczą antykryzysową 2.0.

Przypomnijmy, że tekst ustawy, zwanej tarczą antykryzysową, możesz znaleźć tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

Ustawa ta została uchwalona 31 marca 2020 r. i zawierała różne formy pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami trwającej epidemii COVID-19 (na przykład zwolnienie ze składek na ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń czy wypłatę różnego rodzaju świadczeń). Ponieważ jednak jej stosowanie budziło wiele wątpliwości, a zawarte w niej rozwiązania zostały uznane za niewystarczające, rząd przystąpił do prac nad kolejną ustawą, która nie tylko wprowadza nowe formy wsparcia, ale modyfikuje też te poprzednie. I tak powstała tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa z 16 kwietnia 2020 r. Jej tekst znajdziesz tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf

W tym artykule wyjaśniamy, kto może ubiegać się o udzielenie pożyczki do kwoty 5000 zł, jak się o nią ubiegać i kto po upływie 3 miesięcy może liczyć na jej umorzenie.

Co to jest mikropożyczka?

To pożyczka udzielana mikroprzedsiębiorcom przez starostę ze środków Funduszu Pracy. Ma ona służyć przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii COVID-19, na przykład utracie płynności finansowej firm wskutek zakazu ich działalności lub spadkowi przychodów związanemu z trwającymi obostrzeniami.

Wsparcie to może być przeznaczone na pokrycie przez pożyczkobiorcę bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Można je zatem przeznaczyć na przykład na czynsz najmu lokalu, raty leasingowe czy materiały eksploatacyjne.

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 zł i jest oprocentowana. Jednak oprocentowanie to jest minimalne -  w skali roku wynosi ono bowiem 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski, a ta „stopa redyskonta weksli” z kolei to obecnie 0,55% w skali roku (aktualna wysokość tego wskaźnika). Koszt pożyczki jest więc naprawdę znikomy. Trzeba jednak wiedzieć, że może być ona udzielona tylko raz!

Co do zasady mikropożyczkę trzeba spłacić w ciągu maksymalnie 12 miesięcy, jednak pożyczkobiorcy przysługuje karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy. Oznacza to, że do spłaty zadłużenia przystępujemy dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. W pewnych przypadkach może być ona umorzona, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Przeczytaj też: Tarcza antykryzysowa i jej ułatwienia dla pracodawców

Kto może dostać mikropożyczkę?

Zgodnie z przepisami Tarczy antykryzysowej o udzielenie pożyczki mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy.

Pojęcie to rozumiemy zazwyczaj intuicyjnie, ale warto zapoznać się też z definicją zawartą w ustawie Prawo przedsiębiorców. Mianowicie mikroprzedsiębiorcą jest taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z ostatnich 2 lat obrotowych spełniał łącznie oba następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, a nie na osoby) oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro (średnie kursy walut można sprawdzić na stronie Narodowego Banku Polskiego: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html).

Przypominamy, że przedsiębiorca, który w ogóle nie zatrudniał pracowników (a jednocześnie spełnia warunek limitu obrotów lub sumy aktywów), też może być zaliczany do grupy mikroprzedsiębiorców (ponieważ zatrudniał mniej niż 10 pracowników) i również może ubiegać się o mikropożyczkę.

Co bardzo ważne – o pożyczkę może się starać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Oznacza to, że z tej formy pomocy skorzystać mogą o podmioty, które zostały przedsiębiorstwami najpóźniej 29 lutego 2020 r.

Warunkiem otrzymania mikropożyczki nie jest – w przeciwieństwie do innych form wsparcia – spadek obrotów wywołany wystąpieniem COVID-19. Sytuacja przedsiębiorcy nie musi się pogorszyć, aby mógł się ubiegać o jej udzielenie.

Jak uzyskać mikropożyczkę?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Formularze wniosku dostępne są tutaj: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

Do wniosku trzeba załączyć umowę i formularz informacji dotyczący udzielonej nam już pomocy publicznej (załącznik nr 1 do wniosku). Również te załączniki dostępne są tutaj: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka.

Pamiętajmy, że wszystkie informacje podajemy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej (poprzez platformę praca.gov.pl) lub w postaci papierowej (osobiście lub pocztą do urzędu), przy czym wykorzystanie drogi elektronicznej znacznie przyśpiesza otrzymanie pożyczki, bo nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie pracy.

Na jakich zasadach mikropożyczka może zostać umorzona?

Istotą pożyczki jest to, że udostępnione pożyczkobiorcy środki muszą zostać zwrócone w określonym czasie. Mikropożyczkę, udzielaną w ramach wsparcia państwa dla przedsiębiorców, trzeba spłacić w ciągu maksymalnie 12 miesięcy, jednak pożyczkobiorcy przysługuje karencja w przez okres 3 miesięcy.

Na szczęście ustawa przewiduje również możliwość umorzenia pożyczki wraz z odsetkami – pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził swoją działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia (ten warunek wprowadzono w tarczy antykryzysowej 2.0, gdyż wcześniejszy wymóg utrzymania zatrudnienia przez okres 3 miesięcy budził wiele wątpliwości – obecnie nie ma już tego problemu).

Aby doszło do umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca, który ją otrzymał, musi złożyć wniosek. Umorzenie nie nastąpi automatycznie! Termin złożenia wniosku nie został wyraźnie wskazany w ustawie, lecz trzeba przyjąć, że aby uniknąć konieczności spłaty pożyczki, trzeba go złożyć niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od jej udzielenia.

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez wymagany okres (czyli przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki). Również w tym przypadku musimy pamiętać, że informacje te podajemy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przychód z tytułu umorzenia mikropożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem przedsiębiorca nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty umorzonej pożyczki.

Zastrzeżenie

Cel niniejszych materiałów jest wyłącznie informacyjny. Mają one charakter edukacyjny i ogólny. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jak indywidualnej porady prawnej. Grupa Eurocash zastrzega sobie prawo do zmiany ich treści, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Opublikowano 24.04.2020

       

Podobne artykuły