22-04-2020

22/4/2020

Co Tarcza antykryzysowa 2.0 zmieniła w zwolnieniu ze składek na ZUS?

Już jest! Zapowiadano ją już od momentu wejścia w życie Tarczy antykryzysowej. Niecierpliwie wyczekiwana Tarcza antykryzysowa 2.0 została uchwalona przez parlament, podpisana prezydenta i weszła w życie.

Co to jest Tarcza antykryzysowa 2.0?

Tarczą 2.0 nazywamy Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jej pełny tekst znaleźć można tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695

Modyfikuje ona niektóre rozwiązania uregulowane w pierwszej Tarczy antykryzysowej, a także wprowadza nowe rozwiązania, które mają służyć wsparciu przedsiębiorców. Szczególnie wyczekiwane były zmiany w zakresie zwolnienia ze składek na ZUS.

Zasady zwolnienia ze składek na ZUS opisaliśmy w tym artykule: Co powinieneś wiedzieć o zwolnieniu ze składek na ZUS.

Tarcza 2.0 rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne.

W pierwotnej wersji ustawy możliwość zwolnienia ze składek na ZUS dotyczyła tylko podmiotów, które zgłosiły się do ZUS jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. Na wsparcie nie mogły też liczyć firmy, które zgłosiły do ubezpieczenia 10 osób i więcej.

Aktualnie ze zwolnienia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali się jako płatnicy składek przed 1 kwietnia 2020 r. To duża ulga dla młodych biznesów! Ze zwolnienia mogą bowiem skorzystać teraz też Ci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia między 1 lutego a 31 marca 2020 r.

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie dla płatników składek, którzy zarejestrowali do ubezpieczenia 10 i więcej, ale mniej niż 50 osób. Mogą oni skorzystać ze zwolnienia z 50% składek.

Podsumujmy zatem aktualny stan.

Za jaki okres przysługuje zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne?

Można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie za okres maksymalnie 3 miesięcy, od marca do maja 2020 r. Wniosek może dotyczyć też wszystkich tych miesięcy albo tylko jednego lub dwóch z nich.

Jakich składek dotyczy zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy składek:

 • na ubezpieczenia społeczne (czyli emerytalne, rentowe i chorobowe),
 • na ubezpieczenie zdrowotne (składka na NFZ),
 • na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Pamiętaj więc, że nawet jeśli złożysz wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, nadal musisz składać deklaracje rozliczeniowe.

Zwolnienie może dotyczyć tylko składek nieopłaconych! Wyjątkiem są składki za marzec 2020 r., o czym piszemy w dalszej części tego artykułu.

Kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek w całości?

Ubiegać się o zwolnienie ze składek na ZUS w całości może przedsiębiorca:

Ponadto o zwolnienie ze składek na ZUS w całości ubiegać się może przedsiębiorca opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, który był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r., a jego przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek (czyli w marcu, jeśli nie chcesz płacić składek już za marzec) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (jeśli chodzi samozatrudnionych, to nie zniesiono limitu przychodu i wynosi on 15 681,00 zł).

Kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek w części?

O zwolnienie ze składek na ZUS w wysokości 50% łącznej kwoty należności z ich tytułu (muszą one też być wykazane w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc), może ubiegać się przedsiębiorca, jeżeli zarejestrował się jako płatnik składek:

 • przed 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Przypominamy, że „zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych ubezpieczeni” to: sam przedsiębiorca, jego pracownicy, zleceniobiorcy (jeśli podlegali ubezpieczeniu społecznemu u tego przedsiębiorcy), osoby współpracujące. Ustalając liczbę ubezpieczonych, nie uwzględniamy natomiast pracowników młodocianych.

Jak ubiegać się o zwolnienie w ramacj Tarczy antykryzysowej 2.0?

W tym zakresie nic się nie zmieniło. Wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy to zrobić do 30 czerwca 2020 r.

Wniosek można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony www.gov.pl,
 • listem tradycyjnym za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Formularze wniosków są udostępniane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Co ze składkami za marzec 2020 r., które zostały już zapłacone przed wejściem w życie Tarczy antykryzysowej 2.0?

Jak wspomnieliśmy wyżej, zwolnienie ze składek (lub ich części) ma dotyczyć tylko składek, które nie zostały zapłacone. Jeśli zatem zapłaciliśmy składki w jakiejś części, to w tej części nie przysługuje nam już zwolnienie.

Jest to krzywdzące w stosunku do podmiotów, które zapłaciły składki za marzec, ponieważ na podstawie pierwszej wersji Tarczy antykryzysowej nie miały prawa wnioskować o zwolnienie. Przepisy, które pozwalają im ubiegać się o zwolnienie, weszły w życie dopiero po 15 kwietnia, a zatem już po terminie płatności składek za marzec.

Dlatego do Tarczy 2.0 wprowadzono przepis, który mówi, że takie podmioty wyjątkowo mogą być zwolnione również ze składek, które zostały opłacone. Składki te podlegają zwrotowi na wniosek płatnika składek w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zwrot.

Zastrzeżenie

Cel niniejszych materiałów jest wyłącznie informacyjny. Mają one charakter edukacyjny i ogólny. W żadnym wypadku nie należy ich traktować jak indywidualnej porady prawnej. Grupa Eurocash zastrzega sobie sobie prawo do zmiany treści, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Opublikowano 22.04.2020

       

Podobne artykuły