20-10-2021

20/10/2021

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Co musisz wiedzieć? Cz.3.

Zapraszamy na ostatni tekst z cyklu „Szanujemy, nie marnujemy!”.  Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat nowych obowiązków przedsiębiorcy w kontekście Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Ile zapłacisz za żywność zmarnowaną w sklepie? Jaką karę dostaniesz za brak opłaty? W jaki sposób i kogo musisz poinformować o wartości opłaty i ilości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym? M.in. na te pytania odpowiadamy w materiale.

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności nakłada na przedsiębiorcę sprzedającego żywność następujące wymogi:

 • zawarcie umowy z organizacją pozarządową o przekazywanie jej żywności (w celu dalszego wykorzystania tej żywności zanim stanie się ona niezdatna do spożycia);
 • prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w jednostce handlu (czyli w sklepie lub hurtowni);
 • raportowanie – przygotowywanie raz w roku i przesłanie sprawozdania o ilości marnowanej żywności;
 • obowiązek uiszczenia opłaty wynikającej z ilości zmarnowanej żywności;
 • informowanie o wysokości należnej opłaty lub o wartości przekazanej żywności w swoim sprawozdaniu finansowym oraz na stronie internetowej sklepu (jeśli sklep ma stronę www).

Dzisiaj szerzej omówimy dwa ostatnie punkty z tej listy – ten dotyczący uiszczania opłaty, która wynika z ilości zmarnowanej żywności oraz ten obejmujący informowanie o wysokości należnej opłaty.

Opłata za marnowanie żywności. Ile zapłacisz jako przedsiębiorca?

Opłata za marnowanie żywności to nowy obowiązek finansowy nakładany na przedsiębiorców. Jako sprzedawca żywności musisz we własnym zakresie nie tylko ustalić wysokość opłaty, ale też wnieść ją na rachunek bankowy tej organizacji pozarządowej, z którą zawarłeś umowę o przekazywanie żywności (lub, jeśli nie zawarłeś żadnej umowy, na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ale do tego jeszcze wrócimy).

Opłatę oblicza się, mnożąc podstawę w wysokości 90% masy marnowanej żywności w kilogramach przez stałą stawkę opłaty – stawka wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności. Od otrzymanej w ten sposób kwoty należy jeszcze odliczyć koszty prowadzonych kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz koszty wykonania umowy z organizacją pozarządową (np. transportu czy dystrybucji żywności wśród potrzebujących). Jak to zrobić krok po kroku?

Opłata za marnowanie żywności – jak obliczyć opłatę?

Żeby obliczyć opłatę, należy wykonać następujące obliczenia:

 • zsumować masę zmarnowanej żywności (przeznaczonej do zniszczenia jako odpad i  nieprzekazanej organizacji pozarządowej) za cały rok, którego dotyczy sprawozdanie,
 • pomnożyć uzyskaną masę przez 0,9,
 • uzyskany wynik pomnożyć przez 0,10 zł,
 • od otrzymanej sumy w złotówkach odjąć koszty kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz koszty wykonania umowy z organizacją pozarządową. Gotowe!

Cały wzór, który możesz zastosować w swoich obliczeniach, wygląda tak:

(masa zmarnowanej żywności) kg x 0,9 x 0,10 zł - (koszty kampanii) zł - (koszty umowy) zł = OPŁATA ZŁ

Obliczona kwota stanowi należną opłatę za marnowanie żywności.

Opłata za marnowanie żywności – w jakim terminie należy uiścić opłatę?

Przekazanie obliczonej (i ujętej w sprawozdaniu) kwoty musi nastąpić do 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, czyli np. do 30 kwietnia 2022 roku wnosimy opłatę za rok 2021. Jest to kolejny termin, który jako przedsiębiorca powinieneś wpisać do kalendarza. Dzięki temu nie zapomnisz o opłacie w przyszłym roku.

Opłata za marnowanie żywności – na jakie konto dokonać wpłaty

Jeżeli zawarłeś umowę z kilkoma organizacjami pozarządowymi, opłatę dzielisz między je wszystkie proporcjonalnie do ilości żywności, którą im przekazałeś.

Jeśli nie przekazałeś żywności żadnej z organizacji pozarządowych, z którymi zawarłeś umowę, wówczas każdej z nich przekazujesz opłatę w równych częściach.

W przypadku, gdy nie zawarłeś umowy z żadną organizacją, opłatę przekazujesz na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba Twojej firmy (czyli niekoniecznie tam, gdzie znajduje się sklep, ale tam, gdzie zarejestrowana jest Twoja działalność – ponieważ przedsiębiorca zarejestrowany np. w Warszawie może prowadzić sklepy w wielu miejscach w Polsce).

Opłata za marnowanie żywności – kara dla przedsiębiorcy za niedokonanie wpłaty

Zaniedbywanie obowiązku opłaty za marnowanie żywności wiąże się z karami. Zgodnie z przepisami każdy, kto nie wnosi opłaty, wnosi ją w niepełnej wysokości albo po terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.

Jeśli jednak wysokość całej opłaty nie przekracza 300 zł, nie trzeba jej uiszczać.

Kary pieniężne za niezłożenie sprawozdania lub nieuiszczenie opłaty wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez sprzedawcę żywności działalności w zakresie sprzedaży żywności (czyli właściwy dla miejsca, w którym działa dany skleplub hurtownia).

Ustawowy obowiązek informowania o ilości marnowanej żywności

Dodatkowym obowiązkiem przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą żywności, który jest związany ze składaniem sprawozdania oraz uiszczaniem opłaty, jest zamieszczanie informacji o wysokości należnej opłaty lub wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym w Twoim sprawozdaniu finansowym oraz na stronie internetowej Twojego sklepu (jeśli ją masz).

Do zapamiętania!

 1. Wpisz do kalendarza termin złożenia sprawozdania i uiszczenia opłaty (31 marca oraz 30 kwietnia).
 2. Na bieżąco rejestruj ilość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym oraz żywności przeznaczonej do zniszczenia jako odpady – zbieraj te dane w formie pliku w komputerze
  lub na piśmie.
 3. Pobierz formularz sprawozdania o marnowanej żywności.

Tekst przedstawia stan prawny na dzień 31 sierpnia 2021 r.

Już jest! Zobacz nasz podręcznik "Szanuję, nie marnuję!".

       

Podobne artykuły