17-02-2022

17/2/2022

Polski Ład – jakie wprowadza zmiany? Cz.3.

Zmiany dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i na podstawie podatku liniowego

Wraz z początkiem roku, w krajowym prawie podatkowym obowiązywać zaczął Polski Ład. Ustawa obejmuje zmiany również dla firm rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych i na podstawie podatku liniowego. Jeśli Ty, jako przedsiębiorca, rozliczasz swój biznes na jednej z tych form opodatkowania, sprawdź w artykule, jakie czekają Cię zmiany.

Polski Ład – rozliczenie na zasadach ogólnych

Zasady ogólne to forma opodatkowania dochodu (przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód), w której podatek obliczany jest według skali podatkowej i uzależniony jest od wielkości dochodów:

- wynosi 17%, jeśli uzyskane dochody są niższe niż 120 000 zł w skali roku

lub

- wynosi 32%, jeśli uzyskane dochody są wyższe niż 120 000 zł w skali roku.

Przedsiębiorco: jeśli rozliczasz się według zasad ogólnych, to nowo wprowadzony Polski Ład daje Ci kilka możliwości obniżenia podatku, który zapłacisz fiskusowi. Oto najważniejsze zmiany:

  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 8000 zł do 30 000 zł – jeśli w ciągu roku zarobisz nie więcej niż 30 000 zł, to Twój dochód nie zostanie obciążony podatkiem (przy kwocie 30 000 zł Twoje zobowiązanie podatkowe wyniesie 5100 zł, czyli dokładnie tyle, ile wynosi kwota zmniejszająca podatek – w efekcie kwoty te się równoważą);
  • ulga dla klasy średniej – możesz z niej skorzystać, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, która daje Ci przychód między 68 412 zł a 133 692 zł rocznie (pisaliśmy o tym w pierwszym artykule z tego cyklu - tutaj).

Ważne: wyłącznie zasady ogólne upoważniają do skorzystania z wymienionych powyżej ulg. Pamiętaj, z kwoty wolnej od podatku możesz skorzystać tylko raz. Jest to szczególnie istotne dla przedsiębiorców, dla których działalność gospodarcza nie jest jedynym źródłem zarobku.

Opisana powyżej forma opodatkowania polecana jest głównie przedsiębiorcom o relatywnie niskich przychodach lub tym ponoszącym wysokie koszty uzyskania przychodów.

Polski Ład – podatek liniowy

Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo płacą stałą 19% stawkę podatku od osiągniętych przychodów, która nie ulega zmianie w zależności od dochodów podatnika (podatek jest płatny od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu). Uzyskanych w ten sposób dochodów nie łączy się z dochodami z innych źródeł, a rozliczenia rocznego dokonuje się na osobnym formularzu PIT-36, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Przedsiębiorco: jeśli prowadząc swój biznes rozliczasz się poprzez podatek liniowy, nie możesz skorzystać z nowych ulg. Nie przysługuje Ci kwota wolna od podatku ani ulga dla klasy średniej. Nie możesz się też rozliczyć wraz z żoną lub mężem. Wprowadzone przez Nowy Polski Ład zmiany (dotyczące kwoty wolnej od podatku oraz progu podatkowego) spowodowały, że podatnicy na tzw. „liniówce”, powinni przyjrzeć się innym formom opodatkowania i rozważyć jej zmianę. Jednakże jednoznaczne stwierdzenie, czy podatek liniowy dalej się opłaca, nie jest możliwe, ponieważ wszystko uzależnione jest od osiąganego dochodu[1].

Pamiętaj: zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, zmiana formy opodatkowania możliwa jest do 20 lutego. W roku 2022 termin ten wydłuża się o jeden dzień roboczy, więc modyfikacji podatku dokonać możesz do 21 lutego. Żeby to zrobić, należy złożyć pisemny wniosek o rezygnacji z dotąd stosowanej formy w urzędzie skarbowym lub dokonać zmiany w CEIDG.

W obu formach opodatkowania nie zmienia się sprawozdawczość – nadal będziesz zobowiązany przesyłać do urzędu skarbowego deklaracje PIT. Dostępne są różne deklaracje podatkowe, w zależności od źródła osiąganych przychodów. Jednakże przedsiębiorcy rozliczający się przy pomocy skali podatkowej lub podatku liniowego najczęściej składają PIT-36.

A co ze składką zdrowotną?

Dotychczas kwota składki zdrowotnej miała charakter zryczałtowany i była taka sama dla wszystkich – pracowników i przedsiębiorców bez względu na to, jaką formę rozliczeń z fiskusem wybrali. Natomiast w ramach Polskiego Ładu przedsiębiorcy odczują istotne zmiany w tej kwestii. Najważniejsze regulacje to[2]:

  • u większej liczby podatników podstawą wymiaru składki ma być faktyczny dochód,
  • od stycznia 2022 r. zlikwidowano możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
  • zmienił się termin zapłaty składki zdrowotnej, trzeba ją będzie uiścić do 20. dnia następnego miesiąca.

W zależności od formy opodatkowania, różna będzie wysokość składki.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej (na zasadach ogólnych), zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9%, obliczoną na podstawie dochodu z działalności gospodarczej uzyskanego w miesiącu poprzedzającym[3]. Zatem im wyższy dochód, tym wyższa składka. Jednakże świadczenie nie może być niższe niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli w 2022 roku będzie ona wynosiła 270,90 zł (9% z 3010 zł). Istotną zmianą jest fakt, że przedsiębiorca – od tego roku – będzie zobowiązany opłacić miesięczną składkę, nawet przy braku dochodów.

Przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy, od stycznia 2022 roku są zobowiązani do uiszczania 4,9% z tytułu składki zdrowotnej. Podstawą wymiaru tej składki ma być dochód osiągany z działalności gospodarczej. Podobnie jak przy opodatkowaniu wg skali podatkowej, także tutaj wysokość składki nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że obciążenie z tytułu składki zdrowotnej dla liniowców w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu wynosi miesięcznie co najmniej 270 zł. W przypadku, gdy 4,9% osiąganego dochodu przekroczy tę kwotę, wysokość składki zdrowotnej zmieni się proporcjonalnie.

Przypomnijmy, że należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne nie odliczymy już od podatku. Jej realny koszt będzie zatem wyższy, nawet jeśli będziemy uiszczać składkę minimalną.

Jak widać, ustalając zakres swoich zobowiązań wobec państwa trzeba brać pod uwagę nie tylko stawkę podatku, lecz również stawkę składki zdrowotnej oraz możliwość zastosowania ulg i zwolnień.

Pozostałe formy opodatkowania PIT

Obok podatku rozliczanego na zasadach ogólnych i podatku liniowego, przedsiębiorcy mają w 2022 roku do wyboru jeszcze ryczałt oraz kartę podatkową. Warto w tym miejscu podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2022 roku z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy byli w ten sposób opodatkowani przed 2022 rokiem.

Obie te formy opodatkowania omówimy w kolejnym artykule z cyklu „Polski Ład”.

[1] Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-podatek-liniowy-po-wprowadzeniu-polskiego-ladu-czy-dalej-sie-oplaca

[2] Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/polski-lad-zmiany-w-pit-dla-przedsiebiorcow-od-2022-r-1006320

[3] Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nowy-polski-lad-skladka-zdrowotna-uzalezniona-od-dochodu-i-bez-odliczenia

       

Podobne artykuły