16-02-2022

16/2/2022

Polski Ład – jakie wprowadza zmiany? Cz.2.

Zmiany dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie podatku CIT

Wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu zmieniły się zasady rozliczania podatku CIT (podatek od osób prawnych). Począwszy od stycznia tego roku tzw. minimalny CIT zapłacą wszystkie podmioty, które rozliczają się na podstawie podatku dochodowego od osób prawnych (na przykład spółki z o.o.), jeśli będą spełniać wymienione w przepisach warunki. Jednak najpierw przyjrzyjmy się ogólnie najważniejszym zmianom.

Polski Ład – najważniejsze zmiany w podatku CIT

 • Przepisy Polskiego Ładu od 2022 roku wprowadzają tzw. minimalny podatek CIT (piszemy o tym poniżej)
 • Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Co prawda ten obowiązek ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r., ale nie warto czekać do ostatniej chwili, tylko zadbać o płynne przestawienie się już w ciągu tego roku.
 • Uchylono przepis – art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – limitujący wysokość kosztów usług niematerialnych zaliczanych do kosztów podatkowych (obejmują one np. usługi doradcze, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych oraz niektórych wartości niematerialnych i prawnych, itp.). Do tej pory limit ten wynosił 3 mln złotych + 5% tzw. podatkowej EBITDA kosztów tzw. usług niematerialnych[1] (EBITDA = przychodykoszty operacyjne bez amortyzacji).
 • Zmiany w zakresie tzw. estońskiego CIT – będą mogły z niego skorzystać spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne; zniesiony zostanie limit przychodowy, zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu – szerzej o tym zagadnieniu piszemy poniżej.

Dodatkowo Polski Ład wprowadza zmiany dotyczące rozliczenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z własnymi wspólnikami. Dotyczą one tzw. ukrytej dywidendy. Rozwiązania te wejdą w życie dopiero z początkiem 2023 r. (i prawdopodobnie będą w międzyczasie zmieniane), jednak trzeba je mieć na uwadze planując takie kwestie, jak najem przez spółkę składników majątku wspólnika czy wynagradzanie wspólnika za czynności wykonane na rzecz spółki.

Polski Ład – minimalny CIT

Przepisy o podatku minimalnym dotyczą podatnika, który jest spółką lub podatkową grupą kapitałową i:

 • poniósł stratę z działalności gospodarczej albo
 • osiągnął udział dochodów w przychodach z działalności gospodarczej na poziomie nie większym niż 1%.

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy obliczaniu tych wartości nie należy uwzględniać:

 • zaliczonych do kosztów podatkowych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, nakładów na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych ani
 • przychodów i kosztów związanych z transakcjami, dla których cena lub sposób jej określenia wynika z odrębnych przepisów.

Na wskaźnik dochodowości nie ma także wpływu odliczanie strat poniesionych przez podatnika w latach poprzednich.

Przepisy o podatku minimalnym nie dotyczą jednak między innymi podatników:

 • którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym (nowe przepisy nie mają też zastosowania w kolejnych dwóch latach podatkowych od powstania spółki),
 • którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim,
 • których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów lub akcji w innych spółkach i podmiotach (a zatem przepisy nie dotyczą spółek, które zostały założone wyłącznie przez osoby fizyczne, np. przez dwóch handlowców),
 • wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, z których jedna posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udziału w każdej z pozostałych spółek, jeżeli rok podatkowy wszystkich spółek jest tożsamy oraz udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.

Podatek ten wynosi 10% określonej wcześniej podstawy opodatkowania. Podstawę tę należy wyliczyć w szczególny sposób, określony dokładnie w art. 24ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warto wiedzieć: podczas wyliczania straty i rentowności biznesu, wyłączeniu podlegają koszty związane z inwestycjami. Nie uwzględniaj więc kosztów związanych z nabywaniem lub ulepszaniem środków trwałych.

Jest to podatek dodatkowy w stosunku do podatku dochodowego obliczanego na normalnych zasadach, jednak podatnik może odliczyć od podatku minimalnego należny podatek dochodowy.

Wpłaty podatku minimalnego należy dokonać do końca marca następnego roku podatkowego.

Co to oznacza w praktyce?

Nowa danina uderza w dużym stopniu w branżę handlową, firmy z sektora FMCG, oferujące artykuły pierwszej potrzeby, takie jak m.in. żywność, napoje i środki czystości oraz inne przedsiębiorstwa z branży spożywczej. W tych segmentach niskie marże są standardem, więc w większości przypadków firmy wykazują rentowność poniżej 1 proc. Podatek stanowi więc obciążenie przede wszystkim dla biznesów, które nie wykazują zysków[2]. Dlatego właśnie, każdy przedsiębiorca powinien na bieżąco liczyć ewentualne straty i rentowność swojej działalności, aby wcześniej wiedzieć, czy zostanie zwolniony z obowiązku płacenia minimalnego podatku.

Aby wywiązać się z nowych obowiązków należy:

 1. przez cały rok monitorować wysokość przychodu i dochodu (w oparciu o nowe przepisy),
 2. po zakończeniu roku podatkowego ustalić, czy nasza spółka podlega przepisom o podatku minimalnym (poprzez ustalenie, czy poniosła stratę albo osiągnęła dochód mniejszy niż 1% przychodu), a jeśli tak, to…
 3. ustalić podstawę opodatkowania, czyli kwotę, od której naliczymy 10% podatku minimalnego,
 4. ustalić wysokość podatku minimalnego i ewentualnego podatku dochodowego, który możemy odliczyć,
 5. wypełnić odpowiednią deklarację podatkową i dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy urzędu skarbowego (do końca 3. miesiąca następnego roku podatkowego).

Zapłacony podatek minimalny można odliczyć od podatku dochodowego należnego na normalnych zasadach w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych.

Polski Ład – zmiany w estońskim CIT

Polski Ład wprowadza też sporo zmian, dzięki którym z formy opodatkowania estońskim CIT‑em może skorzystać znacznie więcej spółek, również działające w branży handlowej. Istotną zmianą jest to, że zniesiono wymóg nakładów na inwestycje.

Z opodatkowania estońskim CIT-em będą mogły od tego roku skorzystać spółki z o.o., akcyjne, proste spółki akcyjne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne[3]. Warunkiem będzie jednak, aby ich udziałowcami, wspólnikami lub akcjonariuszami były wyłączenie osoby fizyczne (mogą to być zarówno polscy, jak i zagraniczni rezydenci podatkowi).

Jeśli jako przedsiębiorca rozważasz skorzystanie z tego rozwiązania, to pamiętaj, że spółka którą prowadzisz, będzie musiała w szczególności:

 • zatrudniać na podstawie umowy o pracę (lub innej umowy podlegającej ZUS) co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat przez większość roku podatkowego,
 • w przypadku małych podatników (do 2 mln EUR przychodów) w pierwszym roku warunkiem jest zatrudnianie 1 pracownika,
 • spółka nie może posiadać udziałów lub akcji w innych podmiotach,
 • spółka musi osiągać większość swojego przychodu z działalności operacyjnej (przychody pasywne m.in. z wierzytelności, odsetek, poręczeń i gwarancji nie mogą stanowić więcej niż 50% przychodów),
 • spółka nie może sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Przewidziano też dodatkowe preferencje dla podatników rozpoczynających dopiero swoją działalność.

Jeśli będziesz się rozliczać w oparciu o estoński CIT, to Twoja spółka – w myśl nowych przepisów – zapłaci podatek dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólnika. W takim przypadku stawka ryczałtu (estońskiego CIT płaconego przez spółkę) będzie wynosić 10% dla małych podatników.

Warto wiedzieć: Od 2022 r. wejście w model rozliczenia estońskim CIT będzie możliwe w trakcie roku podatkowego.

[1] Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/polski-lad-a-obszar-podatku-CIT-odslona-druga.html

[2] https://www.money.pl/podatki/polski-lad-pulapki-w-cit-rzad-bedzie-karac-firmy-za-niskie-dochody-ale-wylaczyl-z-przepisow-panstwowe-spolki-6731675761982176a.html

[3] Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/polski-lad-zmiany-w-cit-od-2022-r-1006343

       

Podobne artykuły