Formularz
sygnalista

Grupa Eurocash to wspólne wartości
i zaufanie

Dążymy do najwyższych standardów nie tylko w odniesieniu do jakości naszych usług, ale także wysokiej kultury organizacyjnej, którą budujemy w oparciu o uczciwość, transparentność i zaufanie. W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz partnerów biznesowych rozwijamy system sygnalizowania nieprawidłowości i naruszeń wspólnie reprezentowanych wartości.

Utworzona przez nas anonimowa Linia Zaufania (whistleblowing), to narzędzie, z którego skorzystać może każdy, kto we współpracy z Grupą Eurocash zaobserwował sytuacje niezgodne z prawem, procedurami lub normami etycznymi.

Nieprawidłowości sygnalizowane za pośrednictwem Linii Zaufania mogą dotyczyć m.in.:

zamówień i ofertowania

kradzieży i oszustw

korupcji i konfliktu interesów

bezpieczeństwa produktów i transportu

ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

ochrony konkurencji i konsumentów

tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych

praw pracowniczych

prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

innych naruszeń prawa i wewnętrznych procedur, w tym również standardów etycznych

działań odwetowych podejmowanych wobec Sygnalisty

Zgłoszenia przyjmowanie są:

Email

Poprzez wiadomość e-mail na adres

linia.zaufania@eurocash.pl

List

Pocztą tradycyjną na adres:

Dział Audytu Wewnętrznego Eurocash
00-677 Warszawa
ul. Taśmowa 7A
z dopiskiem: Linia Zaufania

A także poprzez anonimowy formularz zgłoszeniowy:

Formularz dla przedsiębiorców

Dziękujemy za przesłanie formularza!
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte i zostanie przetworzone w najbliższym czasie.
Niestety, wystąpił błąd podczas przetwarzania Twojego formularza.
Upewnij się, czy wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione i spróbuj ponownie.

Bezpieczeństwo

W trosce o zachowanie najwyższego poziomu obiektywizmu i bezpieczeństwo Sygnalistów, obsługę systemu zgłaszania nieprawidłowości powierzono niezależnemu Działowi Zarządzania Ryzykiem i Zrównoważonego Rozwoju Grupy Eurocash. Zapewnia on bezwzględną poufność danych i anonimowość zgłaszających, a także stoi na straży szczegółowych zasad ochrony tych osób przed ewentualnymi represjami.

Wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie rozpatrywania zgłoszeń przetwarzane są zgodnie z przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które określone zostały w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych.